Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne

23.12.2014
Autor: S. IWONA

PYTANIE

Witam, jestem mamą Michasia. 9 miesięcy po przeszczepie wątroby ZUS przyznał nam w orzeczeniu w 7 i 8 pkt., że mały wymaga opieki stałej Ja mam rentę chorobową, którą mam na 4 lata. Chciałam ją zawiesić, żeby otrzymać świadczenie, lecz zawieszenie nie zwalnia mnie z prawa do renty i odmówiono mi świadczenia na chore dziecko - czy słusznie? Chciałam zrezygnować z renty na rzecz świadczenia.

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa m.in. zasady wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje m.in. jeżeli:

osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Pani ma ustalone prawo do renty, zawieszenie świadczenia nie zmienia sytuacji prawnej, a więc nie może Pani otrzymywać świadczenia pielęgnacyjnego.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas