Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Autyzm

12.11.2014
Autor: monika k.

PYTANIE

Mam syna, u którego stwierdzono autyzm atypowy. Czy w takim przypadku należy mi się zasiłek opiekuńczy?

ODPOWIEDŹ

Szanowna Pani,

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną – w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje więc Pani, jeśli syn Pani posiada orzeczenie o niepełnosprawności z zaznaczonymi pozytywnie punktami 7 i 8.

Z poważaniem,
Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas