Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta rodzinna

28.10.2014
Autor: Magdalena Gajda
Źródło: zus.pl

Renta rodzinna wypłacana przez ZUS (lub inny organ emerytalno-rentowy, np. KRUS) przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń albo pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Jaka jest kwota renty rodzinnej?

Wysokość renty rodzinnej to:

 • dla 1 osoby uprawnionej – 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
 • dla 2 osób – 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
 • dla 3 i więcej osób – 95 proc. tego świadczenia.

UWAGA! Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje JEDNA ŁĄCZNA KWOTA renty rodzinnej. W razie konieczności jest ona dzielona w równych częściach między osoby uprawnione do jej uzyskania.

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Dzieci osoby zamarłej, wnuki i rodzeństwo, a także inne dzieci przyjęte na wychowywanie i utrzymanie, wdowa i wdowiec oraz rodzice osoby zmarłej. Jednak każda z tych osób musi spełnić dodatkowe wymagania nałożone przez prawo.

Dzieci

Do renty rodzinnej mają prawo:

 • dzieci własne,
 • dzieci drugiego małżonka,
 • dzieci przysposobione

do ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku, pod warunkiem nauki w szkole, do ukończenia 25 lat oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat.

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Pod pojęciem "nauki w szkole" należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.

Wnuki i rodzeństwo

Prawo do renty rodzinnej mają także:

 • wnuki,
 • rodzeństwo,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, a ponadto nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją – jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Wdowa

Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli uczą się – 18 lat życia lub są całkowicie niezdolne do pracy.

Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje również wdowie, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania ww. dzieci.

Małżonka rozwiedziona oraz wdowa, która przed  śmiercią męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia w/w warunków wymaganych od wdowy, w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Wdowa, która nie spełnia żadnego z wymienionych warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej i nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania – ma prawo do okresowej renty rodzinnej przez okres jednego roku od dnia śmierci męża albo przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci męża.

Przepisy dotyczące wdowy stosuje się odpowiednio do wdowca.

Rodzice

Rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania dzieci).


Pełną informację o rencie rodzinnej można uzyskać w oddziałach ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Renta Rodzinna
  Ryszard
  18.08.2017, 01:32
  Nazywam się Ryszard Kwiatkowski mieszkam w Zduńskiej Woli , walczę o rentę rodzinną po ojcu , miałem sprawę w sądzie okręgowym w Sieradzu i przegrałem sprawę ponieważ sąd okręgowy w Sieradzu opierał na nie kompetęcznych biegłych lekarzy , ja mam 62 i z powodu mojej choroby nigdzie nie pracowałem i ja pytam co mam robić żeby odzyskać rentę rodzinną?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas