Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek pielęgnacyjny

28.10.2014
Autor: oprac.: Ewa Szymczuk, AKTUALIZACJA: 5.11.2019

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

AKTUALIZACJA: 5.11.2019

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • dziecku z niepełnosprawnością,
 • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
 • osobie, która skończyła 75 lat (która nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu należy przedłożyć oryginał orzeczenia),
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku osób poniżej 16. roku życia odpis aktu urodzenia.

Jeżeli wniosek składany jest w imieniu osoby pełnoletniej, należy wówczas przedłożyć upoważnienie tej osoby do złożenia wniosku. Natomiast gdy osoba składająca jest opiekunem prawnym osoby, w imieniu której składa wniosek, nie musi takiego upoważnienia przedstawiać.

Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni.

UWAGA! Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalone będzie począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Warto pamiętać o powyższym zapisie ustawy w przypadku ubiegania się o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Jeśli nawet jest bowiem luka pomiędzy datą wydania nowego orzeczenia a datą wygaśnięcia ważności poprzedniego orzeczenia, decydująca jest data złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.

Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony po upływie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia będzie ustalone począwszy od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

Na jak długo przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest:

 • na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • na czas nieokreślony, gdy orzeczenie wydane jest na stałe,
 • na czas nieokreślony, gdy świadczenie przyznane jest osobie, która ukończyła 75 lat.

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Jaka jest kwota zasiłku pielęgnacyjnego?

Od 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Od 1 listopada 2018 r. zasiłek pielęgnacyjny wypłacany był w kwocie 184,42 zł miesięcznie.

Wcześniej, przez 12 lat, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie ulegała zmianie i wynosiła 153 zł miesięcznie.

 

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255

Komentarz

 • Zasiłek
  czech1000
  03.10.2018, 17:55
  Gdzie jest ten obiecany zasiłek 180 zł Rząd Polski to OSZUŚCI !!!! NIE IDZ NA WYBORY OLAĆ OSZUSTÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami powinny być jedną z grup priorytetowych do szczepień przeciwko COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas