Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Regulamin konkursu „Jesień bez barier”

01.07.2014

Regulamin konkursu „Jesień bez barier”

I Definicje

1. Zadanie konkursowe.
Konkurs „Jesień bez barier” to pierwsza edycja konkursu fotograficznego organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Osoby biorące udział w konkursie proszone są o przesyłanie fotografii o tematyce związanej z niepełnosprawnością, wraz z dopisanym tytułem zdjęcia na adres jesienbb@integracja.org. Zgłoszenie powinno zawierać także dokładne dane autora: imię i nazwisko, wiek oraz dane teleadresowe.

Prace powinny przedstawiać np. ciekawe i niezapomniane chwile z życia osób z niepełnosprawnością, przykłady dostosowanych architektonicznie obiektów lub inne kadry związane z tematyką niepełnosprawności i dostępności.

2. Organizatorem Konkursu w serwisie www.niepelnosprawni.pl jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie 00-162, ul. Dzielna 1, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102130, NIP 524-13-92-300 (dalej: Organizator).

3. Uczestnik to osoba fizyczna w wieku trzynastu lat lub starszym, która przystąpiła do Konkursu organizowanego przez Organizatora w serwisie www.niepelnosprawni.pl.

4. Konkurs to niniejszy konkurs „Jesień bez barier”, którego zasady określa niniejszy Regulamin.

5. Zwycięzcami są dwaj Uczestnicy w kategoriach wiekowych: w wieku między trzynastym a osiemnastym rokiem życia oraz powyżej osiemnastego roku życia, którzy stworzą najbardziej atrakcyjne prace fotograficzne. Dodatkowo Komisja Konkursu wybierze spośród Uczestników laureatów miejsca drugiego i trzeciego w wyżej wymienionych kategoriach.

6. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności osobie, która uzyska największą liczbę głosów od internautów. Głosowanie odbędzie się w serwisie niepelnosprawni.pl, w którym zostanie zaprezentowanych i poddanych pod głosowanie 15 prac wybranych przez Komisję Konkursu.

7. Regulamin to niniejszy regulamin.

II Zasady

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliżsi, a także osoby poniżej 13. roku życia.

3. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestników na adres e-mailowy jesienbb@integracja.org prac fotograficznych jako odpowiedzi na zadanie konkursowe, wraz z podaniem dokładnych danych: imienia i nazwiska, wieku oraz danych teleadresowych Uczestnika.

4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jeden e-mail ze swoją pracą. Kolejne e-maile od tego samego Uczestnika nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu Zwycięzców Konkursu.

5. Uczestnicy Konkursu  upoważnią Organizatora do publikacji na portalu www.niepelnosprawni.pl oraz w magazynie „Integracja” treści swoich prac przesłanych w trakcie Konkursu (w formie elektronicznej) wraz z podaniem imienia i nazwiska. Upoważnienie może zostać przesłane w formie elektronicznej. Otrzymanie przez Organizatora upoważnienia do publikacji pracy Zwycięzcy będzie warunkiem do przekazania nagrody, o której mowa w Rozdziale III pkt. 4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie prac przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (w formie oświadczeń przesłanych drogą e-mail, których wzory stanowią załączniki do Regulaminu)  muszą być przesłane do Organizatora najpóźniej w dniu przesłania prac konkursowych. Powyższe zgody powinny pochodzić od Uczestnika (osoby pełnoletniej) lub opiekuna Uczestnika niepełnoletniego. Organizator zastrzega, że brak otrzymania powyższych zgód wraz z pracą konkursową oznacza wyeliminowanie pracy danego Uczestnika z Konkursu.

6. Konkurs rozpoczyna się, gdy w serwisie www.niepelnosprawni.pl pojawi się ogłoszenie konkursowe, a kończy 22 sierpnia 2014 r. o godz. 23:59.

7. Wraz z nadesłaniem prac konkursowych każdy Uczestnik wyraża zgodę, aby Organizator mógł posługiwać się nimi w celu prawidłowego wypełnienia procedury konkursowej. W przypadku odpadnięcia pracy w toku oceny przez Komisję Konkursu, Uczestnikom będą zwracane prace konkursowe po otrzymaniu wyraźnego żądania w tym przedmiocie przez Organizatora.

III Rozstrzygnięcie

1. Procedura konkursowa rozpoczyna się w momencie pojawienia się w serwisie www.niepelnosprawni.pl ogłoszenia konkursowego, a kończy dnia 22 sierpnia 2014 r. o godz. 23:59. Do dnia 29 sierpnia 2014 r. do godz. 17:00 Komisja Konkursu wybierze najciekawsze prace w jednej z dwóch kategorii wiekowych.

2. Zwycięzcami są Uczestnicy, których prace, otrzymane podczas trwania procedury konkursowej na skrzynkę e-mailową jesienbb@integracja.org, zostaną wybrane przez Komisję Konkursu.

3. Zwycięzcami mogą być dwie osoby – po jednej w każdej z dwóch kategorii wiekowych.

4. Nagrodami w Konkursie są statuetki dla zwycięzców i laureatów w dwóch kategoriach wiekowych oraz laureata publiczności.

5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji przy projekcie Polska Bez Barier - 2014.

6. Zwycięzcy oraz laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i formie przekazania nagród drogą mailową do dnia 1 września 2014 r.

IV Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.

2. Reklamacje powinny zostać złożone na piśmie i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy, a także dokładny opis i powód reklamacji oraz powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.

4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

V Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na portalu internetowym www.niepelnosprawni.pl.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby tego Konkursu.

4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas