Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Regulamin Konkursu „CZŁOWIEK BEZ BARIER 2021”

23.08.2021
Paragraf

organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji od 2003 roku.


Pobierz formularz zgłoszeniowy do Konkursu „CZŁOWIEK BEZ BARIER 2021” (plik DOCX, 35,5 kB)


Konkurs „Człowiek bez barier 2021” (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000102130 (zwane dalej Stowarzyszeniem).

Celem Konkursu jest promowanie postaw osób z niepełnosprawnością, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem postępowania dla wielu osób w całym kraju.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Tytuł „Człowiek bez barier 2021” przyznawany jest przez Kapitułę Konkursu osobie z niepełnosprawnością za wyjątkowe osiągnięcia, aktywną postawę i bezinteresowne działanie na rzecz innych.
 2. Do Konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością, której życie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością zdaniem zgłaszającego mogą stać się wzorem postępowania dla innych osób (zwana dalej Kandydatem).

§ 2

 1. Konkurs jest organizowany raz w roku kalendarzowym, w terminie wyznaczonym przez Kapitułę Konkursu.
 2. Konkurs ogłasza organizator, czyli Stowarzyszenie, na podstawie regulaminu Konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie laureatowi tytułu „Człowiek bez barier 2021”, nagrody „Osobowość internetowa” oraz finalistom wyróżnień, a jednej osobie – Nagrody Publiczności odbywa się podczas uroczystej gali, organizowanej 3 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

II. Zgłoszenia do Konkursu

§ 3

 1. Kandydata do Konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną (zwana dalej Zgłaszającym).
 2. Każdy Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę Kandydatów, przy czym każde zgłoszenie musi zostać nadesłane odrębnie, z zachowaniem postanowień kolejnych ustępów.
 3. Zgłoszenia Kandydatów do 19. Konkursu odbywającego się w 2021 roku można nadsyłać do 28 września 2021, godz. 23:59.
 4. Zgłoszenia można:
  1. przesłać w wersji elektronicznej na adres: czlowiekbb@integracja.org, umieszczając w temacie tekst: Konkurs „Człowiek bez barier 2021”;
  2. przesłać pisemnie na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Andersa 13; 00-159 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Człowiek bez barier 2021”.
 5. O terminie dostarczenia decyduje odpowiednio data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez biuro Stowarzyszenia lub data dostarczenia poczty elektronicznej na serwer Stowarzyszenia.
 6. Zgłoszenie należy składać za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.pl/czlowiekbezbarier
 7. Każde zgłoszenie musi zawierać:
  1. dane Kandydata: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy;
  2. dane Zgłaszającego: imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej Zgłaszającego, adres oraz telefon kontaktowy;
  3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych) według załączonego formularza;
  4. opis Kandydata uzasadniający zgłoszenie, w szczególności jego osoby oraz działalności;
  5. minimum dwie rekomendacje kandydatury od osób fizycznych lub prawnych;
  6. aktualne zdjęcie Kandydata w wersji elektronicznej, przesłane w pliku JPG;
  7. podpisane zgody Kandydata na: udział w Konkursie, przetwarzanie danych osobowych Kandydata w celu udziału w Konkursie, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach związanych z realizacją Konkursu (oryginały lub w formie skanu).
 8. Zgłoszenie niezawierające elementów, o których mowa w § 3, ust. 7, punktach a) – g) – uznaje się za nieważne.
 9. Stowarzyszenie nie zwraca nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia nieważne podlegają zniszczeniu. Zgłoszenia złożone prawidłowo zachowywane są w aktach danego Konkursu, przechowywanych przez Stowarzyszenie pod adresem: ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa.

III. Kapituła Konkursu

§ 4

 1. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę Konkursu.
 2. Członków Kapituły powołuje w imieniu Stowarzyszenia Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, wybrany większością głosów oddanych przez Członków Kapituły spośród ich grona.

§ 5

 1. Przewodniczący i Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję bezterminowo w kolejnych Konkursach od momentu powołania do momentu złożenia rezygnacji lub odwołania.
 2. Członek Kapituły może:
  1. złożyć rezygnację z funkcji w każdym czasie na ręce Przewodniczącego Kapituły;
  2. zostać odwołany przez Przewodniczącego Kapituły na umotywowany wniosek co najmniej dwóch członków Kapituły.
 3. Przewodniczący Kapituły może:
  1. złożyć rezygnację z funkcji w każdym czasie na ręce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
  2. zostać odwołany przez Członków Kapituły w głosowaniu tajnym podejmowanym na wniosek dowolnego z członków Kapituły.
 4. Przewodniczący i Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia.

IV. Tryb przyznawania nagród

§ 6

 1. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń Prezes Zarządu Stowarzyszenia zwołuje posiedzenie Kapituły pod przewodnictwem Przewodniczącego Kapituły.
 2. Organizator Konkursu dokonuje weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia kryteriów formalnych, a następnie spośród zgłoszeń spełniających wymagania formalne wyłania 20 Kandydatów w celu zaprezentowania ich Kapitule Konkursu.
 3. Na wyłonionych przez organizatora 20 Kandydatów użytkownicy portalu www.niepelnosprawni.pl głosują w celu przyznania jednemu z nich Nagrody Publiczności.

§ 7

 1. Posiedzenie Kapituły Konkursu zwołuje Przewodniczący Kapituły lub Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Kapituła Konkursu może podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy jej składu.
 3. W przypadku głosowania decyzje Kapituły Konkursu zapadają zwykłą większością głosów.
 4. W przypadku równej liczby głosów głos rozstrzygający ma Przewodniczący Kapituły.
 5. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 6. Kapituła Konkursu dokonuje wyboru 5 finalistów Konkursu, a następnie spośród nich wybiera laureata Konkursu i zdobywcę tytułu „Człowiek bez barier 2021”.
 7. Wybór finalistów dokonywany jest w drodze głosowania.
 8. Finalistami zostają Kandydaci, co do których Członkowie Kapituły byli jednomyślni, oraz ci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 9. Laureatem zostaje ten spośród finalistów, którego Członkowie Kapituły wskażą jednogłośnie, lub w przypadku różnicy zdań ten, na którego oddana została największa liczba głosów.
 10. Kapituła może również przyznać wyróżnienie specjalne.

§ 8

 1. Nagrodę w kategorii „Osobowość internetowa” przyznają użytkownicy portalu www.niepelnosprawni.pl.
 2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wybiera minimum dwa, zawierające sylwetki osób aktywnie działających w internecie – blogerów, vlogerów, osób prowadzących ciekawe serwisy, bądź twórców aplikacji, ułatwiających życie osobom z niepełnosprawnością.
 3. Zwycięzca kategorii „Osobowość internetowa” zostaje wyłoniony poprzez głosowanie internetowe odbywające się na portalu www.niepelnosprawni.pl.
 4. Nagroda w kategorii „Osobowość internetowa” nie wyklucza możliwości zdobycia nagrody w konkursie głównym.
 5. Szczegóły dotyczące głosowania w kategorii „Osobowość internetowa” określa odrębny regulamin, dołączony do strony z głosowaniem na portalu www.nieplenosprawni.pl.

§ 9

 1. Nagrodę główną w Konkursie stanowi tytuł „Człowiek bez barier 2021”. Laureat otrzymuje statuetkę oraz nagrodę finansową.
 2. Pozostali czterej finaliści Konkursu otrzymują statuetki oraz nagrody finansowe.
 3. Zdobywca nagrody „Osobowość internetowa” otrzymuje statuetkę oraz nagrodę finansową.
 4. Zdobywca wyróżnienia specjalnego otrzymuje statuetkę oraz nagrodę finansową.
 5. Zdobywca Nagrody Publiczności, o której mowa § 6 p. 3, otrzymuje statuetkę oraz nagrodę finansową.

§ 10

 1. O znalezieniu się w gronie finalistów lub osób wyróżnionych w Konkursie powiadamiane są wyłącznie te osoby.
 2. Powiadomienia dokonuje Stowarzyszenie.
 3. Wyniki Konkursu zostają podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem portalu www.niepelnosprawni.pl, magazynu „Integracja” i innych mediów.

V. Informacje dodatkowe

§ 11

 1. Regulamin Konkursu udostępniony jest w siedzibie Stowarzyszenia i na jego stronie internetowej pod adresem: www.niepelnosprawni.pl/czlowiekbezbarier.
 2. Wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą Zgłaszający. W szczególności poprzez udział w Konkursie Zgłaszający oświadcza, że:
  1. przesłane zgłoszenie nie narusza obowiązującego prawa, w szczególności autorskich praw majątkowych itd.,
  2. w przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczenia ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. Ponadto w przypadku skierowania roszczeń przeciwko Stowarzyszeniu przejmie od niego odpowiedzialność za te roszczenia oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich udokumentowanych szkód i pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń,
  3. w przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż dane zgłoszenie narusza ww. postanowienia, Stowarzyszenie ma prawo weryfikacji danych.
 3. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. Wykładnia Regulaminu należy wyłącznie do Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
 6. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Zgłaszający i Kandydat wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 530 65 70 lub mailowo: czlowiekbb@integracja.org.

§ 12

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu „Człowiek bez barier 2021” jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 1 (kod: 00-162), KRS 0000102130, NIP 524 13 92 300, REGON: 011942877. Dane kontaktowe: tel.: 22 530 65 70, e-mail: integracja@integracja.org
 2. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród oraz właściwego wykonania innych praw i obowiązków wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez dostarczenie Formularza zgłoszeniowego – zgodnie z Artykułem 6. Ust. 1. RODO.
 4. Czas przetwarzania danych osobowych: informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego w pkt. 2 celu.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 6. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 8. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas