Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Regulamin konkursu „Historia jednego zdjęcia...”

28.05.2014

„Historia jednego zdjęcia...”

I Definicje

1. Organizatorem Konkursu w magazynie w serwisie www.niepelnosprawni.pl jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie 00-162, ul. Dzielna 1, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102130, NIP 524-13-92-300 (dalej: Organizator).
2. Uczestnik to osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu organizowanego przez Organizatora w magazynie "Integracja"
3. Konkurs to niniejszy konkurs „Historia jednego zdjęcia...", którego zasady określa niniejszy Regulamin.
4. Zwycięzca to Uczestnik, którego zdjęcie i komentarz do tego zdjęcia będą najatrakcyjniejsze dla członków jury i zostanie on wyłoniony jako wygrywający zgodnie z Regulaminem.
5. Regulamin to niniejszy regulamin.

II Zasady

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliżsi, a także osoby nieletnie (które nie ukończyły 13. roku życia).
3. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestnika na adres e-mailowy redakcja@integracja.org zdjęcia i komentarza do niego, wraz z podaniem dokładnych danych: imienia i nazwiska, wieku oraz danych teleadresowych Uczestnika.
4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jeden e-mail z odpowiedzią. Kolejne e-maile od tego samego Uczestnika nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu zwycięzców Konkursu.
5. Zwycięzca Konkursu upoważni Organizatora do publikacji w magazynie "Integracja" i na portalu www.niepelnosprawni.pl zdjęcia i treści komentarza przesłanych w trakcie Konkursu (w formie elektronicznej) wraz z podaniem imienia i nazwiska Zwycięzcy. Upoważnienie Organizatora może zostać przesłane w formie elektronicznej. Otrzymanie przez Organizatora upoważnienia do publikacji odpowiedzi Zwycięzcy będzie warunkiem do wysłania nagrody, o której mowa w Rozdziale III pkt. 4.
6. Konkurs rozpoczyna się, gdy w magazynie "Integracja" pojawi się ogłoszenie konkursowe, a kończy 15 czerwca 2014 r. o godz. 23:59.

III Rozstrzygnięcie

1. Procedura konkursowa rozpoczyna się w momencie pojawienia się w magazynie "Integracja" ogłoszenia konkursowego, a kończy 15 czerwca 2014 r. o godz. 23:59, po wyborze przez Komisję Konkursową najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Zwycięzcą jest Uczestnik, którego zdjęcie i komentarz otrzymane podczas trwania procedury konkursowej na skrzynkę e-mailową redakcja@integracja.org zostaną wybrane jako najciekawsze przez Komisję Konkursu.
3. Zwycięzca może być jeden, ale w konkursie przewidziane są 4 wyróżnienia w kategoriach: Praca, Rodzina, Hobby, Życie codzienne.
4. Nagrodą główną w Konkursie jest tablet, zdatny technicznie do prawidłowego użytku, a wyróżnieniami - telefony komórkowe.
5. Komisję Konkursową tworzą pracownicy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, tworzący redakcję magazynu "Integracja" i serwis www.niepelnosprawni.pl.
6. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej i formie przekazania nagrody e-mailem do dnia 27 czerwca 2014 r.

IV Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.
2. Reklamacje powinny zostać złożone na piśmie i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy, a także dokładny opis i powód reklamacji oraz powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

V Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na portalu internetowym www.niepelnosprawni.pl.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby tego Konkursu.
4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych; oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród, a także zmiany samych nagród na inne.
9. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania Zwycięzcy.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas