Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmienią się warunki zatrudnienia w Centrach Integracji Społecznej

02.08.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
Źródło: gov.pl
kobieta pisząca na laptopie, obok leży notes i telefon komórkowy

Wyższe świadczenie integracyjne czy bardziej elastyczny czas pracy w Centrach Integracji Społecznej (CIS) – to niektóre zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

- Chodzi o dostosowanie rozwiązań w niej przyjętych do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, w szczególności uwzględniających sytuację na rynku pracy. To bardzo ważne i potrzebne zmiany. Chcemy, by te działania były realizowane jeszcze skuteczniej – mówi minister Marlena Maląg.

Celem zmian jest poprawa sytuacji uczestników CIS.

Proponowane zmiany:

 • Wyższe świadczenie integracyjne – wyniesie do 120 proc. zasiłku dla osób bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w CIS – włącznie z okresem próbnym. Obecnie w pierwszym próbnym miesiącu uczestnik otrzymuje 50 proc. świadczenia integracyjnego.
 • Bardziej elastyczny czas pracy uczestnika do 30 godz. tygodniowo, obecnie jest to 6 godz. dziennie.
 • Szersza możliwość przedłużenia okresu uczestnictwa w CIS o 6 miesięcy, maksymalny okres uczestnictwa będzie mógł trwać łącznie 24 miesiące a nie 18 jak obecnie.
 • Dodatkowe dni wolne – łącznie 12, obecnie jest to 6 dni.
 • Dłuższy okres niezdolności do pracy wskutek choroby do 21 dni, za które przysługuje świadczenie integracyjne pomniejszone o 1/40 za każdy dzień niezdolności. Obecnie jest to 14 dni.
 • Wyższy górny limit premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS do wysokości 100 proc. świadczenia integracyjnego. Obecnie jest to do 50 proc.

Inne proponowane zmiany mają ułatwić funkcjonowanie CIS. Jak podaje MRIPS:

 • Rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu przez ośrodek pomocy społecznej do uczestnictwa w CIS,
 • Umożliwienie zakładania CIS i KIS przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych,
 • Umożliwienie realizacji usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach funkcjonującego CIS, w innej gminie (obecnie konieczność uzyskania nowego statusu i stworzenia nowej struktury CIS),
 • Umożliwienie otrzymania od marszałka województwa dotacji na wyposażenie w przypadku np. rozbudowy CIS lub utworzenia warsztatu w innej gminie (obecnie dotacja jedynie na pierwsze wyposażenie) oraz dotacji podmiotowej dla CIS działającym w formie samorządowych zakładów budżetowych,
 • Przyznanie kierownikowi CIS prawa do kwalifikacji uczestnika do dalszego uczestnictwa w zajęciach CIS (obecnie kwalifikuje ośrodek pomocy społecznej na wniosek kierownika).

Nowe uprawnienia dla wojewody

Ponadto wojewoda uzyska nowe uprawnienia nadzorcze w zakresie możliwości weryfikacji spełniania wymagań przez CIS w czasie posiadania statusu CIS przez okres 5 lat.

Kierownik zaś będzie mógł podjąć decyzje o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych osób zatrudnionych w CIS. Obecnie ustawa wymienia, które osoby w CIS zatrudnione są na podstawie umowy o pracę np. pracownik socjalny, instruktor zawodu.

Centra Integracji Społecznej lub Kluby Integracji Społecznej świadczą usługi służące reintegracji społecznej lub zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom.

 

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas