Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pobyt w domu opieki społecznej a 500+

17.09.2021
Autor: J.

Proszę o odpowiedź czy chora psychicznie kobieta dorosła, przebywająca w domu opieki społecznej, ma prawo do 500+? Jestem ojcem, pokrywam koszty utrzymania w DPS za córkę, czy mam prawo z tego powodu obniżyć moje opłaty za pobyt?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 2. Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji -

  1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”.
  2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1750 zł miesięcznie.

Nie znalazłem przepisu, z którego wynikałoby, iż sam fakt przebywania w domu pomocy społecznej stanowiłby podstawę do odmowy przyznania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Warto sprawę skonsultować bezpośrednio z prawnikiem, w tym celu można skontaktować się z jednym z Centrów Integracji, których siedziby są w: Gdyni (tel.: 505 606 776), Warszawie (tel.: 505 602 517) i Zielonej Górze (tel.: 570 066 206). Można także skorzystać z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (jeżeli nie stać Pana na poradę) - w każdym powiecie w Polsce działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W załączeniu przesyłam link do odpowiedniej wyszukiwarki ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas