Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Regulamin konkursu „Rowerownik bez barier”

16.04.2014
I Definicje

1. Organizatorem Konkursu w serwisie www.niepelnosprawni.pl jest Fundacja Integracja z siedzibą w Warszawie, 00-162, ul. Dzielna nr 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Rejestrowy pod numerem KRS 0000144578, NIP 524-23-24-281, REGON 013099416, (dalej: Organizator).

2. Uczestnik to osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu organizowanego przez Organizatora w serwisie www.niepelnosprawni.pl.

3. Konkurs to niniejszy konkurs „Rowerownik bez barier”, którego zasady określa niniejszy Regulamin.

4. Zwycięzcami są Uczestnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.

5. Regulamin to niniejszy regulamin.

II Zasady

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliżsi, a także osoby nieletnie (które nie ukończyły 16. roku życia).

3. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestników na adres e-mailowy redakcja@niepelnosprawni.pl prac, jako odpowiedzi na zadanie konkursowe, wraz z podaniem dokładnych danych: imienia i nazwiska, wieku oraz danych teleadresowych Uczestnika.

4. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac.

5. Zwycięzcy Konkursu:
a) upoważnią Organizatora do publikacji na portalu www.niepelnosprawni.pl oraz w magazynie „Integracja” treści swoich prac przesłanych w trakcie Konkursu (w formie elektronicznej) wraz z podaniem imienia i nazwiska Zwycięzców. Upoważnienie Organizatora może zostać przesłane w formie elektronicznej. Otrzymanie przez Organizatora upoważnienia do publikacji odpowiedzi Zwycięzców będą warunkiem do przekazania nagród, o których mowa w Rozdziale III pkt. 4;
b) zawrą z Organizatorem umowę o przeniesienie majątkowych praw autorskich do prac publikowanych na portalu www.niepelnosprawni.pl lub w magazynie „Integracja”, o których mowa w pkt. 3 powyżej, na następujących polach eksploatacji:
 a) utrwalenie i zwielokrotnienie określoną techniką,
 b) digitalizacja,
 c) wprowadzenie do obrotu,
 d) wprowadzenie do pamięci komputera,
 e) publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 f) wystawienie,
 g) wyświetlenie,
 h) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie,
 i) tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych,
 j) rozpowszechnianie, w szczególności poprzez udostępnianie w sieciach komputerowych w sposób zapewniający dostęp do niego w miejscu i czasie indywidualnie wybranym przez użytkownika.

6. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody przewidziane w Konkursie nie wcześniej niż po przekazaniu Organizatorowi upoważnienia, o którym mowa w pkt. 5 lit. a) oraz zawarciu z Organizatorem umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, o której mowa w pkt. 5 lit. b).

7. Konkurs rozpoczyna się, gdy w serwisie www.niepelnosprawni.pl pojawi się ogłoszenie konkursowe, a kończy 22 czerwca 2014 r. o godz. 23:59.

III Rozstrzygnięcie

1. Procedura konkursowa rozpoczyna się w momencie pojawienia się w serwisie www.niepelnosprawni.pl ogłoszenia konkursowego, a kończy dnia 22 czerwca 2014 r. o godz. 23:59. Do dnia 27 czerwca 2014 r. do godz. 17:00 Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze prace i przyzna trzy pierwsze miejsca.

2. Zwycięzcami są Uczestnicy, których prace otrzymane podczas trwania procedury konkursowej na skrzynkę e-mailową redakcja@niepelnosprawni.pl, zostaną wybrane jako najciekawsze przez Komisję Konkursową.

3. Zwycięzcami mogą być 3 (słownie: trzy) osoby.

4. Nagrodami w Konkursie są 3 (trzy) równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 600 zł, pamiątkowe dyplomy, gadżety rowerowe.

5. Komisję Konkursową tworzą pracownicy Fundacji Integracja, tworzący serwis www.niepelnosprawni.pl oraz pracownicy Fundacji BGŻ.

6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranych i formie przekazania nagród e-mailem do dnia 30 czerwca 2014 r.

IV Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.

2. Reklamacje powinny zostać złożone na piśmie i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy, a także dokładny opis i powód reklamacji oraz powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.

4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

V Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na portalu internetowym www.niepelnosprawni.pl.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby tego Konkursu.

4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas