Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Regulamin konkursu paraolimpijskiego

06.03.2014

Regulamin konkursu paraolimpijskiego

I Definicje
1. Organizatorem Konkursu w serwisie www.niepelnosprawni.pl jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie 00-162, ul. Dzielna 1, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102130, NIP 524-13-92-300 (dalej: Organizator).
2. Uczestnik to osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu organizowanego przez Organizatora w serwisie www.niepelnosprawni.pl.
3. Konkurs to niniejszy konkurs paraolimpijski, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
4. Zwycięzcami są trzej Uczestnicy, którzy stworzą najatrakcyjniejszą odpowiedź na zadanie konkursowe.
5. Regulamin to niniejszy regulamin.

II Zasady
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliżsi, a także osoby nieletnie (które nie ukończyły 13. roku życia).
3. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestników na adres e-mailowy redakcja@niepelnosprawni.pl odpowiedzi na zadanie konkursowe wraz z podaniem dokładnych danych: imienia i nazwiska, wieku oraz danych teleadresowych Uczestnika.
4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jeden e-mail. Kolejne e-maile od tego samego Uczestnika nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu Zwycięzców Konkursu.
5. Zwycięzcy Konkursu upoważnią Organizatora do publikacji na portalu www.niepelnosprawni.pl swoich odpowiedzi konkursowych wraz z podaniem imienia i nazwiska Zwycięzców. Upoważnienie Organizatora może zostać przesłane w formie elektronicznej. Otrzymanie przez Organizatora upoważnienia do publikacji odpowiedzi Zwycięzców będzą warunkiem do przekazania nagród, o których mowa w Rozdziale III pkt. 3.
6. Konkurs rozpoczyna się, gdy w serwisie www.niepelnosprawni.pl pojawi się ogłoszenie konkursowe, a kończy dnia 18 marca 2014 r. o godz. 23:59.

III Rozstrzygnięcie
1. Procedura konkursowa rozpoczyna się w momencie pojawienia się w serwisie www.niepelnosprawni.pl ogłoszenia konkursowego, a kończy dnia 18 marca 2014 r. o godz. 23:59.
2. Zwycięzcami są Uczestnicy, których odpowiedzi otrzymane podczas trwania procedury konkursowej na skrzynkę e-mailową redakcja@niepelnosprawni.pl, zostaną wybrane jako najciekawsze przez Komisję Konkursową.
3. Nagrodami w Konkursie są trzy równorzędne nagrody, składające się z: albumu „Letnie Igrzyska Paraolimpijskie LONDYN 2012”, płyty DVD z filmem „Turniej” oraz filmu DVD z filmem „Droga do Londynu”.
4. Komisję Konkursową tworzą pracownicy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, tworzący serwis www.niepelnosprawni.pl.
5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranych i formie przekazania nagród e-mailem.

IV Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.
2. Reklamacje powinny zostać złożone na piśmie i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy, a także dokładny opis i powód reklamacji oraz powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

V Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na portalu internetowym www.niepelnosprawni.pl.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby tego Konkursu.
4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych; oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród, a także zmiany samych nagród na inne.
9. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania Zwycięzców.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas