Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Regulamin konkursu „Przyjazna stacja benzynowa”

12.02.2014

I Definicje
1. Organizatorem Konkursu w serwisie www.niepelnosprawni.pl jest Fundacja Integracja z siedzibą w Warszawie (00-162), ul. Dzielna nr 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Rejestrowy pod numerem KRS 0000144578, NIP 524-23-24-281, REGON 013099416, (dalej: Organizator).
2. Uczestnik to osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu organizowanego przez Organizatora w serwisie www.niepelnosprawni.pl.
3. Konkurs to niniejszy konkurs „Przyjazna stacja benzynowa”, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
4. Zwycięzcami są dwaj Uczestnicy, którzy stworzą najatrakcyjniejsze prace w jednej z dwóch kategorii: Słowo (opis, wiersz, skecz itp.) i Obraz (fotografia, filmik, rysunek itp.).
5. Regulamin to niniejszy regulamin.

II Zasady
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliżsi, a także osoby nieletnie (które nie ukończyły 13. roku życia).
3. Konkurs polega na przesłaniu przez Uczestników na adres e-mailowy redakcja@niepelnosprawni.pl prac, jako odpowiedzi na zadanie konkursowe, w kategorii Słowo (opis, wiersz, skecz itp.) lub Obraz (fotografia, filmik, rysunek itp.) wraz z podaniem dokładnych danych: imienia i nazwiska, wieku oraz danych teleadresowych Uczestnika.
4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jeden e-mail ze swoją pracą w każdej z dwóch kategorii. Kolejne e-maile od tego samego Uczestnika w ramach tej samej kategorii nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu Zwycięzców Konkursu.
5. Zwycięzcy Konkursu upoważnią Organizatora do publikacji na portalu www.niepelnosprawni.pl oraz w magazynie „Integracja” treści swoich prac przesłanych w trakcie Konkursu (w formie elektronicznej) wraz z podaniem imienia i nazwiska Zwycięzców. Upoważnienie Organizatora może zostać przesłane w formie elektronicznej. Otrzymanie przez Organizatora upoważnienia do publikacji odpowiedzi Zwycięzcy będzie warunkiem do przekazania nagrody, o których mowa w Rozdziale III pkt. 4.
6. Konkurs rozpoczyna się, gdy w serwisie www.niepelnosprawni.pl pojawi się ogłoszenie konkursowe, a kończy 28 lutego 2014 r. o godz. 23:59.

III Rozstrzygnięcie
1. Procedura konkursowa rozpoczyna się w momencie pojawienia się w serwisie www.niepelnosprawni.pl ogłoszenia konkursowego, a kończy dnia 28 lutego 2014 r. o godz. 23:59. Do dnia 6 marca 2014 r. do godz. 17:00 Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze prace w jednej z dwóch kategorii: Słowo (opis, wiersz, skecz itp.) i Obraz (fotografia, filmik, rysunek itp.).
2. Zwycięzcami są Uczestnicy, których prace, otrzymane podczas trwania procedury konkursowej na skrzynkę e-mailową redakcja@niepelnosprawni.pl, zostaną wybrane jako najciekawsze przez Komisję Konkursową.
3. Zwycięzcami mogą być dwie osoby – po jednej w każdej z dwóch kategorii: Słowo (opis, wiersz, skecz itp.) i Obraz (fotografia, filmik, rysunek itp.).
4. Nagrodami w Konkursie są dwie równorzędne nagrody pieniężne (po jednej w każdej z dwóch kategorii) oraz roczne prenumeraty magazynu „Integracja”.
5. Komisję Konkursową tworzą pracownicy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, tworzący serwis www.niepelnosprawni.pl, oraz pracownicy PKN ORLEN.
6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranych i formie przekazania nagród e-mailem do dnia 10 marca 2014 r.

IV Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.
2. Reklamacje powinny zostać złożone na piśmie i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy, a także dokładny opis i powód reklamacji oraz powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

V Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na portalu internetowym www.niepelnosprawni.pl.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby tego Konkursu.
4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas