Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rola lekarza orzecznika

11.02.2014
Autor: Piotr Stanisławski
Źródło: Integracja 5/2013

Osoby po wypadkach, chore i z niepełnosprawnością mogą skorzystać z prowadzonej przez ZUS rehabilitacji leczniczej, która pomoże odzyskać im zdolność do pracy.

Prowadzony przez ZUS program rehabilitacji leczniczej ma na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie wypadku lub choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po rehabilitacji. Oznacza to, że ZUS może skierować takie osoby do jednego z ośrodków rehabilitacyjnych, z którymi współpracuje. Dotyczy to osób zagrożonych całkowitą, ale i częściową niezdolnością do pracy. ZUS kieruje aktualnie na rehabilitację leczniczą w następujących typach schorzeń: w systemie stacjonarnym w schorzeniach narządu ruchu, układu oddechowego, układu krążenia, psychosomatycznych, w schorzeniach onkologicznych po operacjach gruczołu piersiowego; lub w systemie ambulatoryjnym w schorzeniach narządu ruchu i układu krążenia – w tym monitorowanym telemedycznie. Program i formy leczenia ustalane są indywidualnie, obejmują leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz schorzenia współistniejące. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl.

O skierowaniu na rehabilitację leczniczą decyduje orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie może zostać wydane nie tylko podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych, ale także podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, a także na wniosek lekarza prowadzącego leczenie takiej osoby.

Mężczyzna na leży łóżku, rehabilitant wykonuje zabieg, zginając nogi pacjenta
Fot.: Piotr Stanisławski

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej trwa 24 dni. Czas ten może zostać jednak przedłużony. Dzieje się tak wtedy, gdy ordynator ośrodka rehabilitacyjnego uzna – po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS – że istnieją pozytywne rokowania co do odzyskania zdolności do pracy, jeśli czas rehabilitacji będzie trwał dłużej. Koszt całej rehabilitacji leczniczej pokrywa ZUS, wliczając w to koszty zakwaterowania, wyżywienia, a także dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem – ale tylko do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Zdolność i niezdolność do pracy

Lekarz orzecznik i komisja lekarska ZUS oceniają także rokowania co do odzyskania zdolności do pracy. Takim rokowaniem może być np. możliwość przywrócenia sprawności w wyniku leczenia i rehabilitacji, wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej, a także przekwalifikowania się. W ostatnim wypadku pod uwagę bierze się wiek, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Podczas oceny lekarz orzecznik i komisja lekarska mogą zakwalifikować daną osobę do jednej z trzech grup: jako całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, jako całkowicie niezdolną do pracy albo jako częściowo niezdolną do pracy. Do pierwszej grupy człowiek zostanie zakwalifikowany, gdy wymaga – ze względu na stopień naruszenia sprawności organizmu – stałej lub długotrwałej opieki i pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Do drugiej – gdy utracił zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Natomiast do ostatniej – gdy w znacznym stopniu utracił zdolność do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

Obecnie niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Dłuższy może być tylko wtedy, gdy według wiedzy medycznej nie ma rokowań na odzyskanie zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Prawo do renty

Osoby ubiegające się o rentę z tytułu niezdolności do pracy powinny pamiętać, że otrzymanie orzeczenia o niezdolności do pracy nie jest równoznaczne z prawem do renty. Prawo do renty posiada ta osoba, która spełnia jednocześnie kilka warunków: jest niezdolna do pracy, ma wymagany okres zatrudnienia, tzw. okresy składkowe i nieskładkowe, i jej niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia lub w okresie równorzędnym z okresem zatrudnienia (np. urlop macierzyński), ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Wszystkie okresy wymienione są w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta stała przysługuje, gdy niezdolność do pracy jest trwała, renta okresowa – gdy niezdolność do pracy jest okresowa (okres wskaże decyzja organu rentowego) lub renta szkoleniowa – gdy orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego, ponieważ nie można pracować w dotychczasowym zawodzie. Renta szkoleniowa trwa 6 miesięcy, może jednak być przedłużona nawet o 30 miesięcy, jeśli jest to niezbędne do przekwalifikowania się.

Dokumentacja i badanie

Orzeczenie o niezdolności do pracy wydaje się na podstawie przyniesionej ze sobą i przedstawionej dokumentacji oraz bezpośredniego badania dokonanego przez lekarza orzecznika i komisję lekarską ZUS. Do przedstawionej dokumentacji, oprócz wniosku o wydanie orzeczenia, należy dołączyć: aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego, wszelką dokumentację medyczną poświadczającą stan zdrowia (np. dotyczącą rehabilitacji leczniczej, zaświadczenie ze szpitala, kartę badania profilaktycznego), dokumentację rentową (np. poprzednie orzeczenie) oraz zawodową (wywiad zawodowy dotyczący rodzaju i charakteru pracy, uczestnictwo w programach rehabilitacji zawodowej).

Na zdjęciu: lekarz zapisujący wynik badania
Fot. www.sxc.hu

O ile lekarz orzecznik uzna, że dokumentacja jest wystarczająca, może wydać orzeczenie tylko na podstawie przedstawionej dokumentacji, bez badania. Może jednak zlecić jej uzupełnienie i skierować wnioskodawcę np. do lekarza konsultanta, psychologa, na obserwację szpitalną lub dodatkowe badania. W takim przypadku ZUS zwraca koszty przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o orzeczenie uniemożliwia jej stawienie się, badanie może zostać przeprowadzane w miejscu jej pobytu.

Droga odwoławcza

Od orzeczenia lekarza orzecznika można wnieść pisemny sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Komisja lekarska nie rozpatrzy sprzeciwu wniesionego po terminie. Jeśli nie uzna sprzeciwu, orzeczenie stanowi dla ZUS podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń rentowych (prawo do świadczeń uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji).

Od wydanej przez ZUS decyzji przysługuje odwołanie. Kieruje się je do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Należy to uczynić w ciągu miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Oddział ZUS może uznać odwołanie za zasadne i wtedy zmienia lub uchyla zaskarżoną decyzję, a sprawa nie zostaje przekazana do sądu. Gdy odwołania nie uwzględni – trafia ono do sądu.

Limity przychodów

Orzeczenie i przyznanie renty nie przekreśla możliwości pracy. Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą pracować bez obawy zawieszenia i zmniejszenia świadczenia, gdy ich przychód nie przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany kwartał roku. Jeśli przekroczą ten pułap, ZUS może zawiesić rentę w części lub w całości (kiedy przekroczono 130 proc.).

Na zdjęciu: obliczanie wydatków
Fot.: www.sxc.hu

Świadczenia

Warto przy tym pamiętać, że z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nabywa się prawa do różnych świadczeń. Mówi o tym Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Art. 6 tej ustawy wymienia możliwe do uzyskania świadczenia, w tym:

 • prawo do zasiłku chorobowego – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
 • do świadczenia rehabilitacyjnego – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
 • do zasiłku wyrównawczego – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • do jednorazowego odszkodowania – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • do renty rodzinnej – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 • do dodatku pielęgnacyjnego;
 • do pokrycia kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Materiał przygotowany na zlecenie ZUS

Logotyp: ZUS

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • czekam jurz od 2013 na oswołanie od wojewódzkiego do sądu pracy ile jeszcze mam czekać na sprawe w sądzie pracy
  wołowicz
  18.07.2015, 09:12
  ile mam czekać naprawe od odwołania od wojewówdzkiego do sądu pracu z powarzaniem i wyrazem szasónku aldona wolowicz rzyje z głodowej ręty 636zł mają 3 grupę wada słuchu iniestety moje zdrowie coraz to bardzo się pogarsza z dnia na dzień
  odpowiedz na komentarz
 • Lekarz orzecznik nie potrafi przeczytać wyników badań
  Chora
  16.12.2014, 12:50
  Jak w tym kraju może być dobrze, skoro lekarka orzecznik ZUS nie potrafi przeczytać i chyba nie rozumie wyników badań wykonanych przez lekarzy dr nauk medycznych. Stwierdziła, że od lat jestem leczona hipotetycznie, dopiero jak pokazałam jej palcem gdzie jest opisany wynik badania histopatologicznego to chyba zrozumiała, albo i nie. To jest skandal, grubiaństwo, arogancja i ignorancja. Brak mi słów i nie wiem po co w ogóle ta instytucja istnieje.... chyba tylko sami dla siebie i aby pozostali ich utrzymywali. Kiedy zmieni si e ta mentalność?
  odpowiedz na komentarz
 • na górnym zdjęciu
  andrew
  13.12.2014, 17:31
  na zdjęciu widac scenę uzdrowienia. Dwa skręty nóg w lewo, potem w prawo i jesteśmy zdolni do pracy.............
  odpowiedz na komentarz
 • dobry kawał
  ot. co
  16.02.2014, 13:10
  No cóż orzecznictwo rentowe jak i poza rentowe to banda konowałów którzy często nie posiadają fachowej wiedzy. Jak przy chorobach typu zwyrodnieniowego można przyznać okresowo. Nie wiem czemu służy to orzecznictwo, chyba upokarzaniu ludzi i wykluczaniu społecznemu. Przez dwa lata byłam wysyłana na rehabilitacje i zapisywano mi leki przeciwbólowe. Obecnie po wymyciu dwóch talerzy po śniadaniu mam silne bóle i muszę się położyć, leki już nie pomagają. Niestety badania nie wykazują żadnych zmian, więc dlaczego boli ? Niestety lekarze nie dociekają jakie są przyczyny bólu.
  odpowiedz na komentarz
 • Zlikwidować ZUS-natychmiast
  Amputant
  16.02.2014, 10:05
  Złamano Konstytucje tworac "stalinowskie prawo " dla Amputantów rak i nóg.Wpisano do Ustawy o renach i emeryturach -ograniczenie dorabiania do renty/ a tym sposobem- wtłoczenie nas do zawodów bardzo nisko płatnych-pomimo wykształcenia wysokospecjalistycznego i bardzo potrzebnego gospodarce.Za aktywność zawodową w państwie Tuska-dyskryminatora / dorobisz do nędznej renciny-650 zł- PRZYCHODU- nie dochodu >70% najniższego uposażenia Hycle- Tuska-dyskryminatora zabiorą Ci 50% renty, dorobisz więcej > HYCLE Tuska-dyskryminatora / Derdziuk-zus ; Duda- pełnomocnik / pozal się Boze / tuska-dyskryminatora Pełnomocnik ds. Niepełnosprawnych oraz Min. Kosiniak- Kamień -podtrzymujący i żyrujacy dyskryminacje Amputantów rak i nog.zabiorą całą RENTE.PREZYDENCIE KOMOROWSKI ,KLASĄ POLITYCZNĄ jak mamy żyć, pracować nie na czarno , i za co kupić nasze protezy , które dzisiaj kosztują ok. 20000 zł i więcej. Jest Nasz- Amputantów- pracujących- pomimo dyskryminacji ponad 100 000 osób ,w całej plejadzie 1,1 milona rencistów.Apelujemy o pomoc do klasy politycznej- kto publicznie Nas wysłucha i pomoże zmienić niewolnicze prawa- niezgodne z konstytucją.?Panie Skrzypek mówisz pan nieprawdę-pana wypowiedz ,ze niepełnosprawny jest gorzej wykształcony i dlatego ma większe trudności nie jest pewne i prawdziwe.Ja nie chwaląc się bije na głowe swych kolegów na tych samtch stanowiskach-zarządczych.Wrazenie ,ze tak jest wypływa z tez w/w oraz z polityki Ministra aby zdolnych-chociaz niepełnosprawnych-wypychać z ewidencji ZUS ,Krus itp.Amputant zarabijajacy więcej niż 130% PRZYCHODU / nie mylić z dochodem / jest zdrowy jak przysłowiowy rydz i nie ma go w ewidencji / Szykany aparatu i polityka ZUS-powodują ,ze w/w uciekają z ewidencji aby nie przechodzić nieustannych kontroli lekarzy i innych form szantażu.Kto jest szczęśliwy z obecnego systemu? Rencisci -z padaczką alkoholową-7 dni pije- 2 lub 3 miesace pracuje na CZARNO w np. budownictwie.Czas ten system zmienić !!!
  odpowiedz na komentarz
 • Odebrać lekarzy Dyrekcji Zus !!!
  Obserwator
  16.02.2014, 09:24
  Kto pracuje w zus-owskim orzecznictwie ? .moji koledzy po fachu -określane przez Nas-odpadami medycznymi.Biorą- etat,pół etatu i godza się za 2-3 krotna wartość renty-pozbawić biedaka -chleba i przeżycia.Judasze z ZUS są tego stanu rzeczy winni- i oni się będą smażyć w piekle-ale pazerni lekarze również.Kult kasy w zus rodzi wielkie patologie.Co robić? .zabrać lekarzy orzeczników z pod kurateli wrednej Dyrekcji i przenieść pod skrzydła np.Wojewody
  odpowiedz na komentarz
 • LEKARZE ORZECZNICY ZUS DOSTAJA SŁONE NAGRODY ZA STERDZENIE ZDOLNY DO PRACY ?
  inwalida 1grupy
  12.02.2014, 15:59
  JAK LEKARZ ORZECZNIK LEKARZ DZECENCY LUB GINEKOLOG POTRAFI ZBADAC PO LEPKACH KARTOKEKI CHODZENIA DO SPECJALISTY I TAM POSTAWIA PIECZATKE KONTROLA ZUSu TAKIE PIECZATKI MAJA ORZECZNICY CO STERDZAJA JAK MASZ RAKA NERKI I WYLEW KRWI DO MUZGU I CHODZI PŁYTKA KRWI MUZGU NALEPIEJ SKIEROWAC NA RECHABILITACJE I LEKARZ MODZEJSZY STAJE OD PROFESORA SPECJALISTY CO BRAŁ NAUKI NIEGO ORZECZNIK DOSTAJE NAGRODY DO 5000zł ZA PACJETA ODWALONEGO?
  odpowiedz na komentarz
 • Zlecenie
  Obcy
  12.02.2014, 11:05
  ZUS zlecił i tekst jest fantastyczny. Fantastyczny bo nie z tej galaktyki. Dlaczego? Lekarz orzecznik ZUS jest bogiem ponad wszystkim i może z niepełnosprawnego w stopniu znacznym "przerobić" swoją decyzją na "Nie jest Pan nie zdolny do pracy" , mimo iż w epikryzie lekarza POZ widnieje , że w oparciu o historie chorób oraz zaświadczeń lekarzy specjalistów (5) pacjent jest nie rokujący ani w chorobie podstawowej jak i też współistniejącej. Decyzje taką wydaje podczas 3 minutowego badania , które sprowadza się jedynie do sprawdzenia dowodu tożsamości i sformułowania: " Do widzenia , decyzja przyjdzie pocztą" Czyżby rola tegoż lekarza polegała na wywiązaniu się ze zlecenia odgórnego? Co na to powie prawnik Centrum Integracji?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas