Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Po co jest lekki stopień?

30.12.2013
Autor: Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie, fot. sxc.hu
Źródło: inf. własna

„Dostałem lekki stopień niepełnosprawności i właśnie się dowiedziałem, że nic mi z tego tytułu nie przysługuje. To po co go dają?” - z takim problemem zgłaszało się w ostatnich tygodniach do Centrum Integracja w Warszawie wiele osób. Trudno wprost odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo prawdopodobnie każdy z pytających miał inne oczekiwania związane z uzyskaniem orzeczenia.

AKTUALIZACJA 15.01.2015

W obowiązującym w Polsce systemie ulgi i uprawnienia zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności, czasem także od przyczyny niepełnosprawności (np. dodatkowe uprawnienia dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu). Najwięcej uprawnień, co jest zrozumiałe, mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a najmniej – osoby z najniższym, tj. lekkim stopniem niepełnosprawności.

Poniżej postaramy się przedstawić najważniejsze uprawnienia osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

1. Przede wszystkim warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, aby zostać uznanym za osobę niepełnosprawną, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

W Polsce mamy:

– orzekanie do celów rentowych (ZUS, KRUS, branżowe: wojsko, policja)

ZUS orzeka o niezdolności do pracy. Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu się. W ZUS wydawane są orzeczenia o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, jeśli stwierdza się naruszenie sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy,
 • częściowej niezdolności do pracy, jeśli osoba utraciła - w znacznym stopniu - zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji.

– orzekanie do celów pozarentowych (Miejskie/Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności)

Miejskie lub powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności (MZON/PZON) wydają osobom powyżej 16. roku życia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ustalane są trzy stopnie:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki.

Oba orzeczenia wydawane są na podstawie różnych ustaw i do różnych celów. Można mieć dwa orzeczenia, co w wielu wypadkach jest korzystne. Czasami bywa tak, że orzeczenie do celów rentowych jest niższe (np. częściowa niezdolność do pracy) a to wydane do celów pozarentowych jest wyższe (np. stopień umiarkowany). W takiej sytuacji osoba korzysta z ulg i uprawnień przysługujących osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, natomiast dla ZUS jest osobą częściowo niezdolną do pracy.

Pracownik
Fot.: www.sxc.hu

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, także w stopniu lekkim (orzeczenie wydane przez MZON/PZON) lub o częściowej niezdolności do pracy (ZUS), daje status osoby niepełnosprawnej.

2. Kolejnym uprawnieniem niektórych osób niepełnosprawnych jest karta parkingowa

Jeszcze niedawno osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności mogły otrzymać kartę parkingową w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).

Karta parkingowa jest dokumentem osoby niepełnosprawnej; można korzystać z niej, jadąc każdym samochodem, także np. taksówką. Ustawa prawo o ruchu drogowym określa, do jakich znaków drogowych może nie stosować się (oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i innych przepisów) jej posiadacz. Natomiast zasady wykorzystania karty parkingowej w tzw. strefach płatnego parkowania ustalane są w drodze uchwał rady miasta lub gminy, dlatego są różne w poszczególnych miejscowościach.

WAŻNE! 1 lipca 2014 r. zaczęły jednak obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad wydawania kart parkingowych. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, mogą obecnie otrzymać jedynie osoby ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a jednocześnie z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Karty będą wydawane na czas określony. Dotychczas wydane karty parkingowe są ważne do końca czerwca 2015 r.

Według znowelizowanych przepisów osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mogą więc już otrzymać karty parkingowej.


Fot.: www.sxc.hu

3. Ulgi w komunikacji

Komunikacja międzymiastowa

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS. Wyjątek stanowi młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz studenci niepełnosprawni do 26. roku życia, którzy zgodnie przepisami mogą korzystać z przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78 proc. w drodze do szkoły, szkoły wyższej, placówki  opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznej, na turnus rehabilitacyjny itp. Konieczne jest posiadanie dokumentu poświadczającego cel podróży, np. zaświadczenia wydanego przez szkołę oraz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Więcej na stronie Intercity.pl.

Komunikacja miejska

Ważne! Ulgi w komunikacji miejskiej czy gminnej ustalane są w drodze uchwał rady miasta lub gminy. Dlatego mogą być różne w poszczególnych miejscowościach.
Dla przykładu, w Warszawie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają prawa do ulg komunikacji miejskiej, ale jeśli są równocześnie rencistami (tj. posiadają orzeczenie wydane przez ZUS o częściowej niezdolności do pracy), na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wydanej przez ZUS są uprawnieni do przejazdów ze zniżką 50 proc. Natomiast dzieci i młodzież z niepełnosprawnością mogą – nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia – korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Warszawie. Dokumentem poświadczającym ww. ulgę jest np. legitymacja osoby niepełnosprawnej.

4. Kolejne uprawnienia związane są z możliwością korzystania z odliczeń w ramach rocznego rozliczania podatku od osób fizycznych (PIT) - to tzw. ulga rehabilitacyjna

Zgodnie przepisami art. 26 par. 7a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko osoby uznane za niepełnosprawne lub opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą odliczać:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – tj. montaż specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie pojazdu osobie z różnego rodzaju ograniczeniami (dokumentujemy to stosownymi fakturami),
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego),
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – udokumentowana stosowną fakturą wystawioną w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne (rejestr ośrodków mogących organizować turnusy rehabilitacyjne znajdziemy na stronie: ebon.mpips.gov.pl),
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (udokumentowana fakturą za pobyt w ośrodku, który może świadczyć usługi leczniczo-uzdrowiskowe)
 • opłacenie tłumacza języka migowego (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną),
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia (kwoty potwierdzone fakturą),
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki – stale lub czasowo (wydatki dokumentujemy fakturami). Niezbędne jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę o konieczności przyjmowania leków w danym roku podatkowym. Trzeba zatem odpowiednio wcześnie zadbać o takie zaświadczenie lekarskie (dotyczące lekarstw, a nie np. suplementów diety). Nie ma ustalonego wzoru tego zaświadczenia;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  a) na turnusie rehabilitacyjnym,
  b) w zakładach, o których mowa wyżej,
  c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa wyżej.
  Wydatek możemy udokumentować biletem na przejazd i potwierdzeniem pobytu.

Prace budowlane
Fot.: www.sxc.hu

Wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeśli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładowego Funduszu Aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeśli wydatki były częściowo sfinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlegają poniesione koszty.
Więcej na stronie Pit.pl

5. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą także ubiegać się o dofinansowanie w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Może chodzić o dofinansowanie do:

 • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Przy ubieganiu się o ww. dofinansowania obowiązuje kryterium dochodowe (z wyjątkiem środków przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowania oraz o dokumentach, które należy złożyć, można uzyskać w oddziałach PCPR lub znaleźć na ich stronach internetowych.

6. Pracujące osoby niepełnosprawne

Przepisy Ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz Kodeksu pracy zapewniają pracującym osobom niepełnosprawnym z lekkim stopniem (zatrudnionym na umowę o pracę) odpowiednie warunki zatrudnienia:

 • Czas pracy osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu).
 • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy (z art. 134 Kodeksu pracy). Niezależnie od tego uprawnienia, osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą wykorzystać może na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
 • Racjonalne usprawnienia - tzn. przeprowadzenie koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby. Może to być likwidacja barier architektonicznych, odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy (np. oprogramowanie do komputera) czy przeniesienie stanowiska pracy z piętra na parter).

7. Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego niepełnosprawnego pracownika

 • Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną (umowa o pracę) przysługuje z PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

WAŻNE! Od 1 kwietnia 2014 r. wszyscy pracodawcy (zakłady pracy chronionej i otwarty rynek pracy) otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
Dla pracodawców zatrudniających osoby z lekkim stopniem/ częściowo niezdolnych do pracy przewidziano:
a) dla pracowników bez schorzeń specjalnych - 450 zł
b) dla pracowników ze schorzeniami specjalnymi - 1125 zł
Schorzenia specjalne to: choroba psychiczna, niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja, dysfunkcja wzroku.

 • Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Więcej na stronie: niepelnosprawni.gov.pl.

W poszczególnych kategoriach uprawnień wybraliśmy tylko przysługujące osobom posiadającym orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności/ częściowej niezdolności do pracy. Mamy nadzieję, że udało nam się pomóc ocenić, „po co dają lekki stopień niepełnosprawności”.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • P a r a n o j a
  zbulwersowany głupimi przywilejami
  07.06.2015, 09:34
  Nauczyciele z powodu chrypki ( najczęściej papierosowej ) otrzymują renty z powodu tzw "choroby zawodowej" a w ślad za tym i pieniądze. Znam nauczycielkę palącą papierosy i posiadającą orzeczenie o " chorobie zawodowej" . Z tego tytułu otrzymuje emeryturę oraz połowę renty. Mało tego , po przejściu na emeryturę, pobierając OBYDWA świadczenia, nadal pracowała w szkolnictwie, choć w mniejszym wymiarze godzin. Ową rentę sobie ZAŁATWIŁA , jak mówiła, u laryngologa za parę groszy. Nigdy wcześniej nie leczyła się laryngologicznie.
  odpowiedz na komentarz
 • wniosek
  Ania
  03.06.2015, 01:01
  osoba uczciwa chorujaca od 10 roku zycia na cukrzyce nie pobierajaca renty chorobowej dostaje stajac na komisji orzeczenie o lekkim stopniu niepelnosprawnosci. Osoby które zachorowaly w wieku 10 lat po osiagnieciu wieku 18 lat stawaly na komisje ZUS i dostawaly stale, dożywotnie, bezterminowe renty socjalne, dziś to kwota 700 złotych z kawałkiem. Czy warto być ucziwym? NIE
  odpowiedz na komentarz
 • praca a stopień
  malinka571
  08.04.2015, 11:59
  Mam pytanie czy osoba posiadająca stopien lekki na stałe może pójść do normalnej pracy gdzie zatrudniają ludzi bez żadnych stopni? w sensie "zdrowych" czy za zatajenie stopnia grozi jakąś kara bądź zabranie stopnia?
  odpowiedz na komentarz
 • praca a stopień
  malinka571
  07.04.2015, 10:33
  Mam pytanie czy osoba posiadająca stopien lekki na stałe może pójść do normalnej pracy gdzie zatrudniają ludzi bez żadnych stopni? w sensie "zdrowych" czy za zatajenie stopnia grozi jakąś kara bądź zabranie stopnia?
  odpowiedz na komentarz
 • Kpina!
  helena
  30.03.2015, 06:38
  Mam 61 lat! od 2005 r. mialam umiarkowany stopien niepelnosprawnosci i co? cudownie ozdrowialam zabrano mi umiarkowany stopien a dostalam lekki! jak to dziala jestem coraz starsza i bardziej zchorowana CHOROBA NEUROGOGICZNA i REUMATOLOGICZNA.Nadmienian ze stopien byl przyznany na stale.Pod pretekstem wydania nowej karty zabrano mi stopien .Pytanie brzmi:czy tak mozna?
  odpowiedz na komentarz
 • Lekki stopień
  Krzysztof..
  27.03.2015, 08:18
  Jeżeli chodzi o lekki stopień niepełnosprawności to jest to stopień który szczególnie lubi ZUS. Wiąże się to najmniejszymi świadczeniami rentowym.Bo trudno dać wyższy stopień który wiąże się z wyższym świadczeniem.Jednak nie danie żadnego wyklucza kwalifikacje orzecznika.A więc orzecznicy kwalifikują na lekki stopień.Jest wielką podłością w Naszym Kraju takie dręczenie ON ciągłymi komisjami zaświadczeniami i nieustannym KWALIFIKOWANIEM.3 lata temu dostałem kartę parkingową bezterminowo z uwagi na schorzenie narządów ruchu a obecnie ta sama komisja w składzie jednoosobowym zakwalifikowała mnie do czasowej niepełnosprawności i zabrała kartę parkingową. Ciekawy jestem co Nasze ustawodawstwo wymyśli za rok a może dwa. Nie ma takiego prawa jak prawo nabyte.Nasz Kraj jest niewiarygodny w prawie. A już najgorsze jest to ze na Twitterze ktoś napisał że wreszcie pozbyto się w kartach parkingowych wszelkiej maści kombinatorów i oszustów którzy wykorzystują niepełnosprawnych.Gdybym miał zdrowie to nie potrzeba mi tego ochłapa jaki daje i zabiera mój Kraj.
  odpowiedz na komentarz
 • Lekki stopień niepełnosprawności
  NitroS
  10.03.2015, 12:34
  Kolejny artykuł dla artykułu. Zamiast odpowiedzi w prost okrągłe słowa w myśl zasady - po co są działy i rozdziały, żeby gały nie wiedziały gdzie się pieniądze podziały. A wystarczy jedno zdanie: Lekki stopień = kpina z niepełnosprawnych !
  odpowiedz na komentarz
 • Wg orzeczenia ozdrowiałam- prawie...
  *MaGdA
  01.03.2015, 02:42
  W 2010 roku dostałam orzeczenie o umiarkowanym st niepełnosprawności, symbol 04-O i 06-E. Oczywiście na okres czasowy, 3 lata. W międzyczasie urodziłam dziecko (przez cc, bo innej opcji nie było). Stan zdrowia mojego oczywiście sie pogorszył. Na komisji "lekarze" stwierdzili, że wszystko jest ok i dożywotnio dostałam lekki stopień. Naturalnie odwołałam się od tej decyzji, ale pani biegła okulistka -lat 74... (po pomachaniu mi ręką przed oczami) stwierdziła, że co prawda na jedno oko już prawie nie widzę, ale za to drugie oko jest super (2x laseroterapia i -2 dioptrie od czasu ciąży...). A na pytanie gdzie ja w takim razie mogę pracować i czy praca przy komputerze nie zaszkodzi mi na to "jedno" oko, usłyszałam: "no przecież ja pani tego nie zabronię, a czy się nie pogorszy..." Bez komentarza. Jakbym wiedziała, że tak to się skończy, to w ogóle bym się nie starała o to drugie orzeczenie. Śmiech na sali po prostu!!!
  odpowiedz na komentarz
 • niepelnosprawnosc lekka
  zag
  30.01.2015, 05:03
  jestem niepełnosprawna od urodzenia uważam ze to jest moje piętno którego nie nawiedzę z całego serca , nie nawiedzę siebie za to ze z tym żyje nie potrafię znaleźć pracy ponieważ każdym ogłoszeniu tzw zatrudnimy osoby niepełnosprawne kryje sie treść tylko z umiarkowanym w szczególnych przypadkach znacznych PUP Katowice w każdym co dzwonię to słyszę ze to nie szukamy dla umiarkowanych 21. 01 2015 dzwoniłam na każde ogłoszenie i umiarkowany po co mi mi niepełnosprawność co niszczy mi życie sprawia że czyje sie jak śmieć nic nie warty żyje na skraju załamania nerwowego ponieważ nie mogę znalesc pracy z ofertami na tzw dla ludzi zdrowych ne nieposiadających tego tytułu tez nie jest różowo w tym przypadku pozostała mi tylko śmierć bo nie chce żyćz tym piętnem które w rynku pracy sprawie że człowiek jest nic nie wart
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawny może pracowac w nocy
  kulawy
  26.01.2015, 06:19
  W rozdziale 6 pracujące osoby..... , zabrakło -WAŻNE- niepełnosprawny może pracować w godzinach Nocnych i dłużej niż 8 godzin - jeżeli lekarz się zgodzi - to bardzo istotne, bo mi ostatnio odmówiono zatrudnienia na 3 zmiany, i nikt nie wiedział że to jest w ustawie (art.16 ustawa o zatrud.niepełn).
  odpowiedz na komentarz
 • Marta
  Marta
  26.01.2015, 05:50
  Mój syn ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności z powodu niedosłuchu. Obecnie ma 26 lat, ukończył studia, kontynuuje naukę na innym kierunku. Posiadanie tego stopnia jest tylko KULĄ U NOGI! Nie potrzeba mu tego wcale, bo NIC to nie daje oprócz problemów ze znalezieniem pracy! Syn nie ma zamiaru starać się u stopień umiarkowany. On chce się POZBYĆ tego piętna jakim to orzeczenie. Nie potrzeba mu 450 zlotych dopłaty do aparatów, które kosztują na dzisiaj około 15 tys złotych, i które my rodzice i tak mu musimy kupić. Dlaczego nie można pozbyć sie tego stygmatu jaki mu nadano? Jeszce raz powtarzam, ten lekki stopień tylko pozbawia go szans na jakąkolwiek pracę. Mam pytanie więc takie: czy jest możliwe zrzeczenie sie dobrowolne tego orzeczenia?
  odpowiedz na komentarz
 • Cudowne uzdrowienie
  Fox
  23.01.2015, 08:11
  Mam kłopoty z nogami i ręką 05-R (upośledzenie narządu ruchu) plus karta parkingowa do tej pory miałem umiarkowaną niepełnosprawność nadaną przez wojewódzką komisje ! Po 2 latach nastąpiło pogorszenie mego stanu zdrowia . ta sama wojewódzka komisja po tych 2 latach uznała teraz ze należy mi się lekka niepełnosprawność i odebrano mi kartę parkingową. i teraz pytanie czy to jest cudowne uzdrowienie czy lekarz czekał na kopertę !
  odpowiedz na komentarz
 • szopka, a nie komisja
  Janusz
  23.01.2015, 12:39
  Jestem po operacji przepukliny kręgosłupa lędżwiowego. Mam w nim też drugą, znaczną. Prawe biodro już z poważnymi zwyrodnieniami. Obecnie chodzenie sprawia mi mocny ból. Nawet przejście z pokoju do toalety to męka. Tak samo trudne jest schylanie się czy podnoszenie nogi, tak że nawet mam olbrzymie trudności z ubraniem skarpetki czy buta. Komisja spytała się po co mi stopień niepełnosprawności, więc powiedziałem że nie jestem wstanie obecnie pracować i potrzebuję go, aby uzyskać jakies środki do życia. Jednak komisja stwierdziła, że jestem osobą w pełni sprawną więc nadaję się do pracy. Ciekawe tylko jak te sługusy obecnej "demokracji" wyobrażają sobie choćby moje docieranie do pracy. Fruwać jeszcze nie potrafię. Już niestety coraz więcej ludzi twierdzi, że Polska to nie jest państwo lecz organizacja przestępcza.
  odpowiedz na komentarz
 • amputacja
  Koniu
  15.01.2015, 09:27
  Witajcie wiec może zacznę od początku miałem wypadek w pracy (uznano ze to wypadek w pracy) maszyna zmieliła mi 4 palce, kciuk został nie naruszony, wiec wracajac do sprawy palców 2. palec został częściowo amputowany o paliczek, 3. został tak samo amputowany, 4 tak samo został amputowany , 5 została naruszona tkana i delikatnie został skrócony jest paznokć ale nie wyprostuje palca, Następnie 2 palec został poprawiany ponieważ paznokci wyszedł i naciskał mnie o tkane i to sprawiało mi duży ból ,ostatnio na dłoni zauwazyłem ze wyszła mi kość która mnie też boli, i daje duży dyskomfort ( palce zostały zmielone i oberwane z tkani miękkiej a następnie amputowane ) wiec złożyłem papiery do stopię niesprawności i pytanie jest takie czy dostane a jak dostane to jaki proszę o odp
  odpowiedz na komentarz
 • jaka qrupe moge dostac
  Paweł
  03.01.2015, 10:40
  Jestem po drugim złamaniu. Kręgosłupa po trzech miesiacach od operacji lekarz kieruje do pracy do prac lekkich ja pracuje w masarni czekam już miesiąc na komisję. O nie pelnosprawnosci po pierwszym zlamaniu miałem. 3r co teraz.
  odpowiedz na komentarz
 • ulgi mpk
  bodo konar
  27.12.2014, 09:38
  Te wszystkie orzeczenia są nic nie warte.Choruję poważnie,chyba jeszcze raka nie mam,a dostaję 3 grupę albo lekki stopień i co z tym zrobić.Nawet tramwajem nie mogę jechać na ulgę.To jest poprostu cyrk.
  odpowiedz na komentarz
 • Wzrok Dysfunkcja wzroku
  wojt
  11.12.2014, 10:34
  Na lekkim nie daje to schorzenia specjalnego tu trzeba mieć minimum umiarkowany ,,, błąd w artykule.
  odpowiedz na komentarz
 • Lekki stopień
  OLA
  11.12.2014, 06:44
  FAKTYCZNIE ,NIEWIELE MA TAKA OSOBA KORZYŚCI Z TYTUŁU LEKKIEGO STOPNIA. jEŻLI ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ,TO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DO SKŁADKI ZUS. JEST TO MAŁA KWOTA.TEZ NIE ROZUMIEM,PO CO W OGÓLE PRZYZNAJA TE GRUPEKORO NOC NIE DAJE.NAWET INTEGRACJA ZAJMUJE SIĘ GŁÓWNIE GR II i I.
  odpowiedz na komentarz
 • STOPIEN LEKKI
  FLORA
  02.12.2014, 05:25
  CZYLI NIKLOMU STOPIEN LEKKI NIE JEST POTRZEBNY PIC NA WODE Z TAKIM ORZECZENIEM
  odpowiedz na komentarz
 • CIĘŻKO NA LEKKIM
  Neuro88
  23.11.2014, 07:41
  Witam! w maju tego roku po raz pierwszy dostałem stopień niepełnosprawności 02-P. Leczę się na nerwicę lękową od 4 lat, mam urojenia ksobne, cechy paranoiczne, czasami myśli samobójcze. Rozumiem, że im wyższy stopień, tym więcej uprawnień, ale tak kiepskiej sytuacji się nie spodziewałem. Pracodawcy patrzą tylko na stopień, ofert na lekki stopień jest mało. Pracowniczka socjalna po otrzymaniu przeze mnie stopnia stwierdziła, że mam za wysokie wykształcenie i za niski stopień, by znaleźć pracę. Przy moim schorzeniu to kolejny powód do nerwów. Jeśli za półtora roku znów dostanę lekki, to zmuszony będę oszukiwać moją psychiatrę, żeby wpisywała mi gorsze wyniki badań.
  odpowiedz na komentarz
 • gdzie szukac pracy
  Gustawa
  19.11.2014, 07:17
  Witam ,mam orzeczenie o lekkim stopniu 04-O( nie widzę na jedno oko od urodzenia) charakter trwały i orzeczenie wydane na stałe od urodzenia, dziś mam 52 lata słabo widzę i na drugie oko, nadciśnienie i inne choroby reumoidalne i zwyrodnieniowe, właśnie zostałam bez pracy, poradzcie gdzie mogę jej szukać, bo na rentę nie mam co liczyć ( staz pracy 32 lata w roznych biurach ksiegowych) mieszkam w Warszawie.
  odpowiedz na komentarz
 • Odp.co to jest niepełnosprawnośc
  Jola
  13.11.2014, 02:27
  Niepełnosprawność ??? hmm. Pewien lekarz na komisji wałkował mi mózg , że niepełnosprawny wg niego to osoba która leży i wymaga osób trzecich do funkcjonowania. Natomiast moje dolegliwości z krzyżem i ograniczone możliwości ruchowe oraz wszelkiego rodzaje z tym związane inne dolegliwości to nie jest niepełnosprawność tylko dyskomfort zdrowotny. Więc jako tako nadaję się do pracy przyznając mi stopień lekki 05-R, natomiast w ZUSie odbierając mi prawo do renty stwierdzili na komisji , że aby się nie przeciążać mogę pracować intelektualnie :) bo przecież jako kobieta miałam męskie zawody. Czy oni nie rozumieją , że jak się ma rodzinę i mieszka na zadupiu to praca nie hańbi i nie każdy może zostać biurwą. Po ok 25 lat pracy fizycznej czuję się jak zużyty śmieć. Za młoda na śmierć, za bardzo ,,sfatygowana" na dalszą pracę. Zadaję sobie odwieczne pytanie ,,żyć abo nie żyć?".
  odpowiedz na komentarz
 • Odp.co to jest niepełnosprawnośc
  Kajetan
  12.11.2014, 09:39
  P.Elizabeta w takim wypadku brak palców lewej ręki też nie jest dla pani stopniem niepełnosprawności i wychodzi pani z założenia że takiej osobie jak i osobie bez nogi też się nie należy ponieważ ona mniej cierpi lub ma mniej problemów w życiu codziennym?wypadek miałem w wieku 2,5 roku co dostałem ?dodatek pielęgnacyjny 120zl,orzeczenie stopień lekki (pewnie takie samo podejście komisji jak i pani,pomoczysz odrośnie) taka osoba nie wymaga żadnej pomocy? zapraszam do poznania do zakładu rehabilitacji zawodowe inwalidów i tam pani zobaczy osoby i z bólem pleców i bez palca i wtedy pani powie czy takie osoby chcą tylko brać. a i wracając do stopnia lekkiego,za niski by pracować w zakładzie pracy chronionej ale jednak stopień więc pewna grupa zawodów zamknięta gdyż bhp nie puści,fakt takie osoby nie powinny mieć żadnej pomocy! osobiście od państwa nic nie chcę,poradziłem sobie sam,ale ile jest osób z podobną grupą bez żadnej pomocy? następnym razem proszę pomyśleć,może pani nie jest za bardzo związana ze swoimi kończynami ale mi jest brak palców
  odpowiedz na komentarz
 • co to jest niepełnosprawnośc.
  Elizabeta
  05.11.2014, 08:45
  wszyscy jesteście nastawieni na jedno aby tylko brac i to jak najwięcej.Stopień niepełnosprawności to nie brakujący palec,ból kręgosłupa,uczulenie itp.Może nareszcie trzeba zrozumie że podstawą jest choroba.To że człowiek chory na raka,SM,epilepsje,nie poruszajacy się o swoich siłach wymaga dodatkowych nakładów na leki,rehabilitacje.Jego stan nie pozwala na funkcjonowanie takie same jak przed chorobą. ABY BYŁA POPRAWA ZDROWIA ŻEBY CZŁOWIEK NIE BYŁ CIĘŻAREM DLA NAJBLIŻSZYCH ORAZ DLA SIEBIE SAMEGO.Od czasów zatrudniania pracowników w nowo otwartych zakładach pracy tylko z grupami/ II i I/wzrósł współczynnik niepełnosprawnych osób/w dziwny sposób przeważnie osoby nigdy nie chorujące i tak po prawdzie zdrowe może niektóre z nadwaga// i orzecznictwo stało się w większości dla osób ze znajomościami,dla pracodawców aby nabijac im kasę.To nie jest stwierdzenie o chorobie tak prawdę powiedziawszy to osoba chora nie jest brana pod uwagę. Nie cwaniactwo,chamstwo ma cos do powiedzenia,To co piszecie jest śmieszne i widac że nie chodzi wam o chorobę tylko jak przekupki na rynku - kto da więcej.Może odebrac przywileje mundurowym, bo oni wszyscy maja grupy.Może osoby w wieku 70+ powinny ze względu na wiek tylko na podstawie recepty korzystac tzn.z kupna pampersów,dopłat do sanatorium,łóżek na pilota itp.Nie ma potrzeby aby obowiązkowo stawali na komisje o grupę.Mam nadzieje że tutaj na forum każdy wypowiada się jako osoba naprawdę chora a nie mały cwaniaczek któremu chodzi tylko branie.
  odpowiedz na komentarz
 • po co lekki stopień
  ???
  30.10.2014, 03:29
  ponownie tu dodaję komentarz bo mam świeżutkie orzeczenie od którego oczywiście odwołałam się- otóż zgodnie z orzeczenie, pracodawca ma dostosować stanowisko pracy do możliwości psychofizycznych, kilka innych wskazań ale do tego stopień lekki i informacja że zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a który pracodawca na otwartym rynku pracy dostosuje mi stanowisko pracy ? kolejne punkty w orzeczeniu wykluczają się nawzajem.
  odpowiedz na komentarz
 • r-5 stopien niepelnosprawnosci
  Ryszard 123@com.pl
  29.10.2014, 07:42
  mam 76 lat zycia emeryturai dodatek pielegnacujny co roku od 4-ch lat chodze na rehabilitacje , shorzenia kregoslupa zwyrodnienia szyjny,piersiowy i ledzwiowy i nie moge sobie odpisac w dalszym ciagu kwoty od podatku bo mam symbol R-5.przepracowalem 30 lat w mundurowce SP. i 40 lat w rolnictwie i Zus-owska komisja takie orzeczenie mi R-5 wystawila-spodziewam sie ze grupe 2-ga otrzymam za 10 lat a 1-wsza za nastepne 10lat moze nawet dopiero po 100-tu latach zycia.sprobuje sie odwolac do W.K.ZUS a pozniej do sadu.
  odpowiedz na komentarz
 • niesprawiedliwe prawo
  matka
  25.09.2014, 10:05
  Mam syna niepelnosprawnego w stopniu lekkim, otoz w tym roku na komisji zabrali mu swiadczenie pielegnacyjne.!!!!! Uzdrowiony zostaal!!!! Gdzie TU jest sprawiedliwosc ??? !!!
  odpowiedz na komentarz
 • umiarkowany
  oszolomiony
  29.08.2014, 09:57
  trzy lata mialem umiarkowany po zywale serca pogorszylo mi sie doszedl kregoslup dosc powaznie a matoly dali mi lekki kaszpirowski to przy nich przedszkolak
  odpowiedz na komentarz
 • CZY WARTO ODWOŁAĆ SIE OD STOPNIA LEKKIEGO.
  Marika
  14.08.2014, 10:38
  Witam Państwa. Mam przyznany stopień lekki 05R czy kroś z Państwa pisał odwołanie i czy jest skuteczne, czego jeszcze potrzebyje komisja oprócz przedstawionych wcześniej dokumentów. Ja jestem osobą pracującą, więc będę korzystać z przywilejów z ZUS, a chciałabym skorzystać z przywilejów w zakładzie pracy, np 7 godzinny dzień pracy, dodatkowe 10 dni urlopu na zabiegi rehabilitacyje, na parkingu mi nie zależy. Czy może ktoś z Państwa wypowiedzieć się co jest jeszcze potrzebne do przedstawienia na komisji odwoławczej, ja będe miała w Bugdoszczy.
  odpowiedz na komentarz
 • Lekki stopień
  Marlena
  01.07.2014, 05:43
  Zakład pracy mnie wywalił, bo zatrudniają juz tylko z umiarkowanym i znacznym stopniem, a ja mam lekki z tyt.epilepsji. Chcę pracować, ale jako zdrowy nie mogę, a jestem za mało niepełnosprawny wg dokumentów. PARANOJA.
  odpowiedz na komentarz
 • Sprawiedliwość?
  Zdziwiona
  25.06.2014, 09:12
  Ciekawe jest to , że na schorzenie nie zagrażające życiu jest umiarkowany stopień niepełnosprawności, a na takie, które temu życiu zagraża jest lekki stopień. I gdzie tu logika?
  odpowiedz na komentarz
 • lepszy tekst
  gabi
  13.06.2014, 04:14
  na komisji lekarskiej odwołującej sie z lekkiego 4O-l usłyszałam ze jak mi sie cos nie podoba to mam sie wyuczyć na ministra zdrowia i zmienic przepisy
  odpowiedz na komentarz
 • Zmiana przepisów
  joasia
  08.06.2014, 03:38
  To może warto by było postarać się o zmianę przepisów w tej sprawie, bo rzeczywiście nie jest dobrze, tym bardziej, że uzyskać orzeczenie o umiarkowanych stopniu niepełnosprawności graniczy z cudem. Może warto aby ludzie z lekkim stopniem skrzyknęli się i podjęli inicjatywę prowadzącą do zmiany przepisów?
  odpowiedz na komentarz
 • Chore prawo w naszym kraju.
  ZBULWERSOWANA
  07.05.2014, 07:48
  Od czasu zooperowania mi krwiaka lewej półkuli móżdżku przez 9 lat miałam ZNACZNY stopień niepełnosprawności N-10.Z zachwianiem równowagi,lękiem wysokości i pozostałościami po oczopląsie musiałam się nauczyc ,aby z tym zyć do końńca już swoich dni.Po 9 latach stanęłam kolejny raz do komisjii i ZOSTAŁAM CUDOWNIE UZDROWIONA PRZEZ LEKARZA PEDRIATRĘ-ORZECZNIKA,który nie ma nic wspólnego z moimi chorobami.Uznał,że jestem osobą niepełnosprawną w stopniu LEKKIM o symbolach 05-R,07-S.
  odpowiedz na komentarz
 • lekki
  kaka
  02.05.2014, 12:28
  mam orzeczenie lekki 05-r do sierpnia bede stawal na komisje ciekawe czy dostane umiarkowany po 4 latach mam straszne zmiany w kregoslupie na gorsze zobacze co przyzna komisja
  odpowiedz na komentarz
 • tekst
  czytelnik
  19.03.2014, 12:30
  a ja znam takich co się kwalifikuja czysto na stopień lekki sądzeto po swoim schorzeniu bo ja właśnie mam chory kręgosłup i mam stopień lekki a znam osobiscie takich co mają identyczne schorzenia jak moje mają stopień umiarkowany! to jest uczciwe ? Wszystko zalerzy jakie kto ma znajomości!!!!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • po nic
  atrasia
  26.02.2014, 10:56
  lekki stopien nawet z symbolem 04-0 do niczego sie nie przydaje- do pracy szukaja osob z umiarkowanym, bylam na dwoch rozmowach kwalifikacyjnych to uslyszalam, ze szkoda ze nie mam umiarkowanego, bo takiej osoby szukaja,na drugiej komisji liczylam, ze dostane umiarkowany, bo moj stan sie pogarszyl, ale pani doktor nawet mnie nie zbadala, przewietrzyla papiery i przepisala wszystko co bylo na ostatnim orzeczeniu tylko punkt o karcie parkingowej zrobila na nie, nawet to mi zabrala, do niczego ten swistek nie jest mi potrzebny
  odpowiedz na komentarz
 • Też jestem oburzony i jest to skandal!
  Andrzej
  20.01.2014, 09:28
  Mam 30 lat, w wyniku wypadku straciłem palec u nogi, a przecież on nie odrośnie! Dostałem na rok umiarkowany stopień. Poczytałem na forum co mi się należy, i od razu wystąpiłem o kartę parkingową i inne rzeczy. Jestem niepełnosprawny i mi się należy. Dostałem po wielu trudach kilka dofinansowań, a po jeszcze większych awanturach i pismach łącznie z groźbą pójścia do telewizji komputer. Pani urzędniczka robiła mi łaskę, że wydaje zgodę. A co to są jej pieniądze? Są z państwowego, więc nikogo nie okradam, a jej w szczególności!!! Obecnie mam lekki stopień i to chyba jakaś paranoja. Zabrali mi ulgi i przywileje!!! Przecież nie zawsze jeżdżę samochodem, a dzięki zniżkom częściej korzystałem z komunikacji miejskiej, a zniżki zawsze pozwalały zaoszczędzić trochę pieniędzy. Tak samo turnus rehabilitacyjny. Teraz będzie ciężko otrzymać cokolwiek. A w ogóle Pani w orzecznictwie to jakaś pomyłka. Na moje pytania dlaczego nie dostałem umiarkowanego stopnia na stałe, powiedziała, że jako informatyk nie potrzebuje tych ulg. To jakaś kpina. Owszem można zaoszczędzić dzięki temu kilkaset złotych rocznie, na samych biletach w Warszawie około 600 złotych, ale jakie ma to znaczenie, że pracuję jako informatyk. I dlaczego uważa, że ich nie potrzebuje????? Zarabiam dobrze, nie narzekam, tylko się pytam skoro tak dużo mówi się o pomocy niepełnosprawnym, o wspieraniu nas w codziennych problemach, to chyba trzeba to robić!
  odpowiedz na komentarz
 • Błąd w artykule
  Ja
  15.01.2014, 09:51
  Dofinansowanie na lekki specjalny wynosi 1050 a nie 1125. 1125 jest na umiarkowany
  odpowiedz na komentarz
 • Wszyscy piszą o dyskryminacji
  Krystyna
  14.01.2014, 09:26
  Narzekają Ci z lekkim stopniem i umiarkowanym na dyskryminację, to co ma powiedzieć taka osoba jak ja: mam znaczny stopień niepełno sprawności na nogi, nie otrzymuję świadczeń emerytalno-rentowych tylko zasiłek z GOPSu w kwocie 153,00 złote miesięcznie. gdy pojadę do szpitala na badania kontrolne i nie ma miejsca na parkingu szpitalnym na kopercie to płacę 3 złote za każdą rozpoczętą godzinę parkowania, a bywa że trzeba spędzić kilka godzin w kolejece u lekarza.
  odpowiedz na komentarz
 • ,,pokrzywdzeni'' z lekkim stopniem
  abcyk
  14.01.2014, 04:51
  A może chcecie się zamienić z kimś kto sam nie wstanie, nie umyje się itd.i ma furę przywilejów z powodu znacznego stopnia niepełnosprawności. Chętnie się z Wami zamienię!!! Narzekacie na różnicę między stopniami? No chyba jakaś powinna być do jasnej cholery!
  odpowiedz na komentarz
 • Dyskryminacja
  Skandal
  13.01.2014, 04:26
  Zdecydowanie popieram "oburzoną" . Opiszę swój przypadek. Trzy lata temu wystąpiłam o orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Otrzymałam na rok czasu orzeczenie o niepełnosprawności - stopień umiarkowany,co dało mi możliwość uzyskania karty parkingowej, po roku wystąpiłam ponownie,występując również o zasiłek pielęgnacyjny, ten sam lekarz orzecznik,wydał decyzję odmowną. Odwołałam się od tej decyzji,do Wojewódzkiej Komisji,tym razem nie występując o zasiłek pielęgnacyjny. Otrzymałam orzeczenie stopnia niepełnosprawności na stałe-zmieniono jednak grupę na stopień lekki, ale możliwością korzystania z karty parkingowej. Z dokumentów ,które dostarczyłam na komisję, nie wynikało,aby mój stan zdrowia uległ poprawie ,więc uważam za bezzasadną zmianę grupy.(Mam problem z poruszaniem się,jestem po wymianie stawu kolanowego i w oczekiwaniu na operację wymiany stawu kolanowego drugiej nogi, na codzień w stałym bólu). Wcześniej,przed emeryturą byłam na rencie,z powodu dużych zmian w kręgosłupie. Nie rozumiem jak można, niepełnosprawnym odbierać przywilej dany na stałe. Czy osoby ze stopniem lekkim, nie są chronione przez Konstytucję? I czy ktoś może zaprzeczyć,iż nie jest to dyskryminacja? Mam 65 lat i nic nie wskazuje na to ,abym miała być młodsza i zdrowsza. W jaki sposób można się bronić w obecnej sytuacji?
  odpowiedz na komentarz
 • Lekki czy umiarkowany- w praktyce niewiele to zmienia
  10.01.2014, 05:42
  Miałam przez 3 lata stopień lekki teraz mam stopień umiarkowany i też nie należy mi się nic. Pytałam w kilku instytucjach i wszędzie usłyszałam to samo czyli, że nie należy się nic. Zgłosiłam się do stowarzyszenia dla niepełnosprawnych z prośbą o zakwalifikowanie mnie na wybrany kurs lub szkolenie i cóż upłynęło pól roku i nikt do tej pory nie zareagował. Na stronie szukałam telepracy i również nie otrzymałam żadnej oferty. Czyli dla niepełnosprawnych dalej robi się niewiele. Cóż dalej robić kiedy zdrowia brak?
  odpowiedz na komentarz
 • Po co jest lekki stopień?
  Misiek
  10.01.2014, 02:50
  Czas pracy osoby niepełnosprawnej wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu). To skandal to że ktoś robi w ochronie nie musi bimbać 12 godzin tylko 8 tyle jest rąk do pracy a nie tak wstyd urzędasy .
  odpowiedz na komentarz
 • Dyskryminacja
  Antek
  09.01.2014, 08:32
  I tu się zgadzam z moimi przedmówcami że 3 grupa pod względem pracy jest dyskryminowana .Mnie zwolniono jako ochroniarza bo mam 3 grupę stopień lekki i nigdzie mnie nie chcą zatrudnić .Mam 57 lat i jestem na bezrobociu .Wolą zatrudniać emerytów górników wojskowych policjantów takich co mają już byt zapewniony a takich jak ja na 3 grupie to na szmelc .Szkoda słów jakie są paranoje w tym państwie .Można bardzo dużo przykładów podawać z samego życia
  odpowiedz na komentarz
 • Lekki stopień
  Oburzona
  09.01.2014, 04:57
  Też miałam lekki stopień podczas gdy wiele osób z tą samą dysfunkcją otrzymywało umiarkowany i to na stałe. Mnie się skończył w listopadzie zeszłego roku. Niestety nie mogę trafić na dobrego lekarza który by mi pomógł. Pracy też nie ma i to od 4 lat, nawet Integracja mi nie pomogła kiedy aplikowałam na ich oferty pracy to słyszała: Pani sobie nie da rady. To że mam niepełne wyższe wykształcenie nie znaczy że nie jestem inteligentna, ale w Polsce i niepełnosprawnych szereguje się podług świstaka z wyższej szkółki a nie podług doświadczenia i umiejętności. Jedyny pożytek z lekkiego stopnia że mogłam pójść z dzieckiem do Centrum Nauki Kopernik bo tam się liczy orzeczenie a nie legitymacja. Na koniec dodam że również instytucje których celem statutowym jest pomoc niepełnosprawnym nic nie robią na rzecz wykluczania tych ze stopniem lekkim. To jest DYSKRYMINACJA !
  odpowiedz na komentarz
 • Przpiesy
  Michał
  09.01.2014, 02:06
  Bardz dużo przepisów jest bzdurnych, martwych oraz bezsensownych czy niesprawiedliwych. Dziwnym jest że np zniżkę w komunikacji miejskiej ma niepełnosrawny ale tylko jeśli jednocześnie pobiera zasiłek socjalny. Czyli ten co stara się samemu radzić, nie obarczać dodatkowo państwa polskiego sobą za karę nie dostanie kolejnej zniżki. Gdyby brał więcej dając mniej to dostanie za to jeszcze więcej.
  odpowiedz na komentarz
 • Tyle teorii, reszta praktyki
  edek kadrowiec
  08.01.2014, 03:13
  Czytającym artykuł przedstawiam trochę faktów z życia wziętych - co do ulg, to nie ma ich w praktyce żadnych, na uwagę zasługuje tylko karta parkingowa, ale jak wskazano w artykule tylko dla nielicznych (05-R i 10-N) i tylko do połowy roku. Co do dofinansowań z powiatowych centrów pomocy rodzinie (bądź mopsów) to tylko teoria - w praktyce pieniędzy wystarcza ledwie dla osób ze znacznym stopniem, nie ma dla ludzi z umiarkowanym, o lekkim już nie wspominając. A co do zatrudnienia to możecie szukać Państwo pracy tylko na otwartym rynku pracy, ponieważ żaden zpchr nie zatrudnia obecnie nikogo z lekkim stopniem (chyba, że będzie mieć fenomenalne kwalifikacje lub silne plecy - nawet po to, by zostać zwykłą sprzątaczką lub ochroniarzem)
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy marihuana lecznicza powinna być dostępna dla pacjentów w Polsce?

Biuletyn