Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Plebiscyt CZŁOWIEK BEZ BARIER 2005

31.05.2005

Magazyn "Integracja" ogłosił III edycję plebiscytu o tytuł - CZŁOWIEK BEZ BARIER.

Tytuł ten może otrzymać osoba, która pomimo niepełnosprawności:

  • odnosi sukcesy w biznesie, 
  • jest uznanym artystą, 
  • jest wybitnym sportowcem, 
  • jest liderem społeczności lokalnej,  
  • działa w organizacji pozarządowej, 
  • jednym słowem: robi coś niezwykłego i warto o jej sukcesach powiedzieć innym.

Zgłoszenia kandydatur mogą dokonywać: osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz Kościoły i związki wyznaniowe.

Dokumenty nadesłane w postaci listownej powinny zawierać formularz zgłoszeniowy zawierający informacje:

  • o osobie/instytucji zgłaszającej (wraz z adresem i telefonem kontaktowym), 
  • opis działalności i życiorys kandydata (maksymalnie 2 strony A4), 
  • formularz rekomendacji urzędów, instytucji lub organizacji, z podaniem nazwisk i funkcji osób popierających wniosek, ich adresu, telefonu lub faksu.

Formularz zgłoszeniowy kandydata

Rekomendacje - formularz

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 września 2005 r., na adres:

Redakcja magazynu "Integracja"
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
Z dopiskiem: CZŁOWIEK BEZ BARIER

Spośród nadesłanych propozycji Kapituła plebiscytu wyłoni 5 osób nominowanych do tytułu CZŁOWIEK BEZ BARIER, a następnie drogą głosowania, zostanie wybrany CZŁOWIEK BEZ BARIER 2005.

***

Regulamin Plebiscytu CZŁOWIEK BEZ BARIER

Plebiscyt "Człowiek bez barier" zwany dalej Plebiscytem organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Celem Plebiscytu jest nagradzanie osób niepełnosprawnych, których życie społeczne i zawodowe, sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą stać się wzorem postępowania dla wielu osób niepełnosprawnych w całym kraju.

I.  Postanowienia ogólne

§ 1.

Tytuł "Człowiek bez barier" przyznawany jest pełnoletniej osobie niepełnosprawnej fizycznie za szczególne osiągnięcia życiowe.

§ 2.

1.Kapituła ogłasza  kolejne edycje Plebiscytu do końca I półrocza każdego roku kalendarzowego.
2.Ogłoszenie wyników Plebiscytu i przyznanie tytułu "Człowiek bez barier" odbędzie się podczas specjalnej uroczystości w październiku każdego roku.
 
II  Zgłoszenia do Plebiscytu

§ 3

1. Zgłoszenie kandydata do Plebiscytu może złożyć każda osoba fizyczna i prawna, instytucja, organizacja, organy administracji publicznej oraz Kościoły i związki wyznaniowe.
2.   Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.
3.   Zgłoszenia należy składać osobiście lub przesłać na adres:
 Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1; 00-162 Warszawa
 z dopiskiem "Plebiscyt Człowiek bez barier"
 lub mailowo na adres czlowiekbb@integracja.org  
4.  Decyduje data stempla pocztowego w wyznaczonym terminie i data dostarczenia e-maila na serwer Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
5.  Zgłoszenie należy składać na formularzach dostępnych na stronach internetowych www.niepelnosprawni.pl
6.  Pisemne zgłoszenie musi zawierać:

1) imię, nazwisko i  adres,
2) imię, nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz telefon kontaktowy.
3) opis dotyczący osoby i działalności kandydata uzasadniający zgłoszenie
4) rekomendację kandydatury

7.  Laureaci nagrodzeni w Plebiscycie nie mogą być zgłaszani w kolejnych jego edycjach.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych zgłoszeń.


III. Kapituła Plebiscytu

§4

1. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Plebiscytu
2. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół powołuje Członków Kapituły.
3. Kapitule przewodniczy osoba wybrana przez Członków większością głosów.

§ 5

1. Przewodniczący i Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje bezterminowo.
2. Członek Kapituły może złożyć rezygnację z funkcji na ręce Przewodniczącego Kapituły.
3. Członek Kapituły może zostać odwołany przez przez Przewodniczącego Kapituły na wniosek co najmniej dwóch członków Kapituły  z powodu nienależytego wykonania swoich obowiązków.
4. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.


IV.  Tryb przyznawania nagrody

§ 6

1. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji zwołuje posiedzenie Kapituły dla rozpatrzenia zgłoszeń.
2. Kapituła podejmuje uchwały, w obecności co najmniej połowy składu Kapituły zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący Kapituły.
4. Od uchwały Kapituły nie przysługuje odwołanie.

§ 7

1. Kapituła w drodze uchwały wyłania 5 laureatów plebiscytu, a wśród nich zwycięzcę.
2. Kapituła podejmuje uchwałę do dnia 10 października każdego roku.

§ 8

1. Nagrodę główną w konkursie stanowi statuetka  "Człowiek bez barier"
2. Pozostali laureaci otrzymują wyróżnienia honorowe.

§ 9

1. Laureaci powiadomieni są o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatora oraz w magazynie "Integracja".

V. Informacje dodatkowe

§ 10

1.  Regulamin konkursu udostępniony jest w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół

Integracji i na jego stronie internetowej www.integracja.org oraz www.niepelnosprawni.pl
2. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu  można uzyskać pod adresem:
     Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa,
      tel. (0*22) 635 13 30

***

Źródło: informacja własna
Opracowanie: redakcja

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas