Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co odliczyć w ramach ulgi?

05.06.2012
Autor: Wojciech Piętka
Źródło: Integracja 1/2012, aktualizacja: 28.02.2013

Warto wiedzieć, co można odliczyć w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej (innych ulg tu nie omawiamy, bo oczywiście osoby z niepełnosprawnością mogą z nich korzystać na zasadach ogólnych).

Odpisu dokonujemy od swojego dochodu, zatem otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku. W praktyce dostaniemy 18 proc. kwoty, którą odliczyliśmy. Aby udokumentować swoje wydatki, przedstawiamy dokumenty stwierdzające ich poniesienie. Najbardziej popularne są faktury i bankowe dowody zapłaty. Dokument taki musi zawierać dane kupującego i sprzedającego towar lub usługę oraz kwotę zapłaty i być wystawiony na osobę, która będzie dokonywała odliczenia.

Na podstawie art. 26 par. 7a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się poniesione na:

 1. Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
  Potrzebne są faktury. Chodzi tu o działania, które mają realny związek z niepełnosprawnością i dadzą się uzasadnić, np.: dostosowanie łazienki poprzez wymianę wanny na prysznic będzie uzasadnione w przypadku osób poruszających się o kulach, ale nie będzie uzasadnione dla osoby z dysfunkcją słuchu.
 2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – oczywiście nie chodzi tu o tuning auta, ale o montaż specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie pojazdu osobie z różnego rodzaju ograniczeniami (dokumentujemy to stosownymi fakturami).
 3. Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego).
  Jest to odliczenie, które zawsze wzbudza dużo emocji. Chodzi zaś o przedmioty, które mają realny wpływ na poprawę sytuacji osoby z niepełnosprawnością oraz nie są przedmiotami używanymi powszechnie (np. pościel czy poduszka ortopedyczna). Na przykład zakup faksu dla osoby niesłyszącej może być uzasadnionym wydatkiem, a dla osoby po amputacji ręki już nie (dokumentujemy fakturą).
 4. Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
  Mogą to być opracowania lub poradniki na temat danego schorzenia, wydawnictwa audio zawierające poradniki i materiały szkoleniowe dla osób niewidzących i niedowidzących (zakupy dokumentujemy fakturami).
 5. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – udokumentowana stosowną fakturą wystawioną w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne. Rejestr ośrodków mogących organizować turnusy rehabilitacyjne znajdziemy na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  Z odliczenia możemy skorzystać także wówczas, gdy w całości ponosimy koszty pobytu na turnusie (np. nie otrzymaliśmy na to dofinansowania z PFRON). Odliczenie to dotyczy tylko osoby z niepełnosprawnością. Jeśli na turnus jedziemy z opiekunem, nie możemy odliczyć kosztu jego pobytu na turnusie.
 6. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (udokumentowana fakturą za pobyt w ośrodku, który może świadczyć usługi leczniczo-uzdrowiskowe).
 7. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa (UWAGA! – więcej w ramce na temat nazewnictwa stosowanego w przepisach podatkowych) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Jest to odliczenie ryczałtowe.
  Nie potrzeba do niego faktur, ale od 1 stycznia 2011 r. jesteśmy zobowiązani na prośbę urzędu skarbowego wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika.
  Oznacza to, że wskazana osoba powinna w swoim PIT uwzględnić przekazane przez nas środki oraz odprowadzić od nich podatek (o ile jej dochody są większe niż kwota wolna od podatku).
 8. Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące, zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa, oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczone do I grupy inwalidztwa, psa asystującego, o którym mowa w tzw. ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Mowa nie o zwykłym psie domowym, ale psie, który przeszedł odpowiednie przeszkolenie i ma stosowny certyfikat (przepis obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.). Rejestr podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego prowadzi pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych (rejestr jest dostępny na stronie MPiPS).
 9. Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą z niepełnosprawnością w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób z niepełnosprawnością, zaliczonych do I grupy inwalidztwa (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną).
 10. Opłacenie tłumacza języka migowego (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną).
 11. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia (kwoty potwierdzone fakturą).
 12. Leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki – stale lub czasowo (wydatki dokumentujemy fakturami).
  Niezbędne jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę o konieczności przyjmowania leków w danym roku podatkowym. Trzeba zatem odpowiednio wcześnie zadbać o takie zaświadczenie lekarskie (dotyczące lekarstw, a nie np. suplementów diety). Nie ma ustalonego wzoru tego zaświadczenia.
 13. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: a) osoby z niepełnosprawnością – karetką transportu sanitarnego, b) osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a. Dokumentujemy to fakturami.
  Odliczyć można tylko kwotę za dojazd osoby z niepełnosprawnością. Jeśli ktoś jako opiekun towarzyszył tej osobie w przejeździe, nie można odliczyć kosztu jego przejazdu.
 14. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością, zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16. roku życia – dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.
  Jest to odliczenie ryczałtowe, nie musimy przedstawiać faktur za paliwo. Natomiast od 1 stycznia 2011 r. musimy, na żądanie urzędu skarbowego, okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Wyjazdy turystyczno-rakreacyjne, przejazdy do pracy lub szkoły nie są zabiegami leczniczo-rehabilitacyjnymi, nawet jeśli faktycznie wpływają na zdrowie osoby niepełnosprawnej.
 15. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładach, o których mowa w p. 6,
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w p. 11. Udokumentować wydatek możemy posiadaniem biletu na przejazd i potwierdzeniem pobytu.

Wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeśli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków: Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładowego Funduszu Aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy, odliczeniu podlegają poniesione koszty.

ULGA REHABILITACYJNA nie przysługuje w związku z grupą inwalidzką (stopniem niepełnosprawności), ale z wydatkami ponoszonymi przez tę osobę lub osobę, na której utrzymaniu ona pozostaje. Prawidłowość skorzystania z ulgi może zostać sprawdzona przez urząd skarbowy, który ma na to 5 lat, licząc od końca roku, w którym wykazaliśmy ulgę w zeznaniu podatkowym.


Przez internet łatwiej

W tym roku po raz kolejny mamy możliwość złożenia oświadczenia podatkowego przez internet. Ta forma rozliczenia jest korzystna. Gwarantuje oszczędność czasu i nie generuje dodatkowych kosztów (pozwala też ominąć problem dostosowania urzędów do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

Bez tzw. podpisu kwalifikowanego złożymy najpopularniejsze formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A za 2012 r. i wniosek PIT-16 w 2013 r.

Złożone poprawnie zeznanie pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego i złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Aby rozliczyć się elektronicznie, trzeba odwiedzić stronę e-deklaracje.gov.pl.


Co można odliczyć?

Różnorodność schorzeń, przyczyn niepełnosprawności i możliwości ich kompensacji sprawiają, że niemożliwe jest określenie ścisłego katalogu wydatków, które mogą zostać odpisane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Dla jednej osoby zakup masażera będzie uzasadniony, a dla innej to luksus niewynikający z niepełnosprawności. Jeśli nie mamy pewności, czy dany wydatek jest uzasadniony, możemy:

 • zastanowić się, czy rzeczywiście poniesiony koszt ma związek z naszą niepełnosprawnością;
 • skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym. Zdecydowanie lepiej zrobić to przed dokonaniem odliczenia, niż potem mieć problemy (może się na przykład okazać, że jeśli poprosimy lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia uzasadniającego dany wypadek, to urząd skarbowy je zaakceptuje);
 • poszukać interpretacji przepisów na dany temat. Baza interpretacji jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów;
 • jeśli wydatek jest duży, a do rozliczenia zostało trochę czasu, to można wystąpić do właściwego dyrektora izby skarbowej z prośbą o wykładnię prawa podatkowego w tym konkretnym przypadku. Wykładnia taka jest płatna (40 zł) i czeka się na nią do 3 miesięcy.

Orzeczenia

W przepisach podatkowych nadal używa się starych określeń: „grupa inwalidztwa”. Oznacza to, że:

I grupa inwalidztwa – dotyczy osób, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

 • całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
  albo
 • znaczny stopień niepełnosprawności
  albo
 • osoby te mają ważne orzeczenie o I grupie inwalidztwa.

II grupa inwalidztwa – dotyczy osób, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

 • całkowitą niezdolność do pracy
  albo
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności
  albo
 • osoby te mają ważne orzeczenie o II grupie inwalidztwa.

Ulga prorodzinna

Jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych jest tzw. ulga prorodzinna. Upraszczając, można powiedzieć, że korzystają z niej rodzice wychowujący dzieci do 18. bądź 25. roku życia (i zamieszkujący z nimi), jeśli one się uczą (o ile nie weszły w związek małżeński).

Granica wieku nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Ich rodzice mogą odliczyć ulgę prorodzinną bez względu na wiek dzieci, o ile wspólnie zamieszkują oraz dzieci nie są w związku małżeńskim.

Ulga prorodzinna to za każde dziecko 1112,04 zł rocznie, które odlicza się od podatku.


Kto ma prawo do odliczeń?

Prawo do dokonania odliczeń mają osoby posiadające stosowne orzeczenie o grupie inwalidzkiej, stopniu niepełnosprawności lub stopniu niezdolności do pracy.

Prawo do odliczeń mają także dzieci do 16. roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Z odliczenia może skorzystać także podatnik „mający na utrzymaniu” osobę uprawnioną do ulgi. Na potrzeby podatkowe są to: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – ale wyłącznie w sytuacji, gdy dochody osoby z niepełnosprawnością, której przysługuje ulga, nie przekraczają w danym roku kwoty 9120 zł.

Na żądanie urzędu trzeba będzie udokumentować pokrewieństwo. Dowodem pokrewieństwa mogą być akta osobowe (akty urodzin itp.).

Przykład: Pan Jan ma całkowitą niezdolność do pracy i prawo do renty socjalnej. Jest to jego jedyny dochód. W 2012 r. jego dochody nie przekroczyły 9120 zł. Pan Jan ma udokumentowane wydatki podlegające odliczeniu w wysokości 5 tys. zł. Jako że jego cały podatek jest mniejszy niż ta kwota, korzystniej będzie, gdy z ulgi skorzysta matka pana Jana, która ma wyższe dochody i którą można uznać za „mającą na utrzymaniu syna”.

AKTUALIZACJA ARTYKUŁU: 28.02.2013

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Dodatek pielęgnacyjny a ulga rehabilitacyjna
  Karolina
  18.02.2015, 07:49
  Witam! Proszę o pomoc! Moja Mama ma I grupę inwalidzką i pobiera dodatek pielęgnacyjny. W 2014 roku uległa wypadkowi (obie ręce złamane) czy może odliczyć koszty związane z dojazdem do szpitali/rehabilitacji ? Czy dodatek pielęgnacyjny blokuje taki zwrot? Dziękuję za pomoc!
  odpowiedz na komentarz
 • Odliczenie za zakup leków.
  Jerzy Rawicz
  29.01.2015, 06:29
  Mnie poinformowano, że dla wymaganego przez ustawę potwierdzenia potrzeby używania leku nie jest potrzebne specjalne zaświadczenie (dlatego nie ma wzoru takiego zaświadczenia) -lekarze nie są zobowiązani do wystawiania takich specjalnych zaświadczeń- wystarczy np. wpis zalecający użycie leku na Karcie Informacyjnej Leczenia Szpitalnego albo kopia recepty: przecież wystawienie przez lekarza specjalistę recepty na dany lek dla danego chorego świadczy dostatecznie, że ten lekarz specjalista uznał potrzebę użycia tego leku przez tego chorego.
  odpowiedz na komentarz
 • odliczyć dziecko nieo[pełnosrawne od podatku
  Renata
  01.01.2015, 12:36
  Jestem matką dziecka niepełnosprawnego co ma zespół downa i ma 19 miesięcy i nie jestem nigdzie zatrudniona mąż ma działalność gospodarczą na ryczałcie i nie wiem co dalej robić proszę o pomoc dziękuje
  odpowiedz na komentarz
 • Jak odliczyć samochód???
  feliks
  12.11.2014, 02:17
  Mieszkam na wsi mam już 70 lat niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym,? narządów ruchu, serce itp jak to w tym wieku. Mogę poruszać się , przejść 50 mb. tak że muszę jeździć samochodem do sklepu, lekarza, na zabiegi 10 km do miasta. Kupiłem sobie używany samochód, czy mogę jakoś to wszystko odliczyć, do tej pory nie korzystałem z żadnych odliczeń. Jeszcze jedno nigdzie nie mogę znaleźć, czy są dla takich osób, jakieś ulgi podatkowe, w podatku od nieruchomości i gruntowym, choć mieszkam na wsi ale nie jestem rolnikiem (za mała działka) i przez to płacę podatki większe jak rolnik od kilku hektarów.
  odpowiedz na komentarz
 • internet
  edward
  04.05.2014, 12:15
  Dlaczego zabrano dla niepełnosprawnych z 1 grupą inwalicką ulge na internet [przecież internet dla niepełnosprawnego to żyćie
  odpowiedz na komentarz
 • DLACZEGO RZAD I POSŁOWIE PODZELILLI NARÓD NA LEPSZYCH I DRUGIEJ KATYGORJI ?
  inwalida 1 grupy
  11.03.2014, 08:52
  TAK CHAMOWATO TRAKTUJA DODATKI PIELEGNACYJNE ZUS 203.50zł DRUGI 153zł to isnieje JUZ ponad 10lat tak samo dojazd własnym samochodem do lekarza specjalisty MOZNA ODLICZYC 2280zł . ZABURDEL I PONIZANIE JEST PREMIER TUSK I MINISTER FINASÓW CO NIEPOTAFI PODWYSZYC I RÓWNAC STADARTÓW UNIJNYCH POCHÓWEK , DODATKI PIELEGNACYJNE POSCE JEST NA OSTATNIM MIEJSWCU POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM OKRADAJA ICH PERFIDNIE I DAJA GROSZOWE PODWYSZKI RENTAMI I EMERYTAMI i DODATKAMI ZAJAC SIE MINISTER PRACY PSL i PO CO CHAMOWACIE GŁODZA NARÓD CHODZ PREMIER RATYFIKOWAŁ PRAW UNIJNE KTURE POLSCE SA NAJNISZE CAŁEJ UNI CO STAŁO WNOSKIEM SKASOWANIE CAŁEGO A. LEPERA CO ZŁOZYŁ DO LASKI MARSZAŁKOSIEJ CO ROBIŁA PANI KOPACZ WYRZUCIŁA DO KOSZA WRAZ KOLESAMI RZADU I POSŁOW PO-PSL. TEN PROBLEM MIAŁ ROZWOZAC MINIOSTYE PRACY I FINASÓW TAK RATYFIKOWALI PRAWA UNIJNE I ONZ . POPRZEDNI PREMIER R.P. WRAZ ZONA SKIEROWALI o PODWYSZKE 2x 320zł i 360zł MINISTER FINASÓW DYSKMINUJE DZECI MŁODZERZ , RECISTÓW , EMERYTÓW WRAZ CAŁYM RZADEM JAK OKRAS NAJBIEDNIESZYM NASZYM KRAJU JAK UNI DODATEK POLSCE WYNOSI 51 ERO POZOSTAŁYCH 300-1350 ERO + LEKI ZADARMO TAKI MAMY CHAMOWATE NARODU NIEMA JAK DOROBIC TYLKO SZUKAJAC JEDZENIA SMIETNIKACH DOROBIC DO OCHŁAPÓW CO DAJE RZAD POSŁANK i POSŁOWIE PO-PSL CO DBAJA WŁASNE DOCHODY NIE NARODU CO GŁODUJE I KLEPIE BIEDE KRAJU NEDZY GŁODU INI PIJA ALKOHOL I PALA CYGARY ZA PIENIADZE PODATKÓW OD NABIEDNIESZYCH ?
  odpowiedz na komentarz
 • ??????????
  11.03.2014, 02:49
  czy mogę odliczyć koszty dojazdu na badania jeśli nie mam faktury ?
  odpowiedz na komentarz
 • INTERNET
  edward
  04.03.2014, 02:22
  mam 1 grupe inwalicką czy od podatku moge odliczyc internet za 2013r
  odpowiedz na komentarz
 • INTERNET
  edward
  04.03.2014, 08:52
  jestem inwalidą 1grupy czy moge od podatku 2013 odliczyc iternet
  odpowiedz na komentarz
 • Baterie do aparatów słuchowych
  Słabosłysząca
  13.02.2014, 03:28
  Czy można w ramach ulgi Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, niezbędnych w rehabilitacji odliczyć baterie, które są niezbędne do użytkowania aparatów słuchowych? Cały rok zbierałam faktury za zakup baterii, ale teraz mam wątpliwości czy mogę rzeczywiście je odliczyć.
  odpowiedz na komentarz
 • Niestety
  Willy
  28.04.2013, 12:35
  Rządy w Polsce stworzyły system prawny dzięki któremu okradają biednych i dają bogatym ... A w POlsce tuska ten proceder POsunął się już tak dalece że już chyba dalej się nie da ... Ludzie niby dają nam ulgi a tak naprawdę okradają nas ! Ci którzy mają najmniej nie mogą sobie odliczyć w odróżnieniu od tych którzy mają dużo i w efekcie ci drudzy płacą mniejsze podatki ... Zróbmy coś , może trzeba na wózkach zablokować złodziei , wygarnąć im protezami ...
  odpowiedz na komentarz
 • WTZ-y
  kierowca
  12.04.2013, 07:25
  No właśnie czy za dowóz na WTZ-y można odliczyć za benzynę czy nie (stosowne zalecenie w orzeczeniu jest ) może ktoś mi odpowie
  odpowiedz na komentarz
 • odliczanie ulgi
  ojciec
  22.03.2013, 05:41
  A czy można odliczyć koszty dowozu syna na WTZ jeżeli w orzeczeniu (st. znaczny)ma zalecenie uczestnictwa w zajęciach na Warsztatach terapeutycznych?
  odpowiedz na komentarz
 • OKULARY
  Poison
  26.02.2013, 04:25
  Jestem słabowidzący mam stopień znaczny z tego powodu. Czy moge odzliczyć zakup okularów?
  odpowiedz na komentarz
 • Odliczenie z sanatorium-st lekki
  ON
  31.01.2013, 11:36
  Można odliczyc koszt pobytu w sanatorium posiadając orzeczenie - stopien lekki (III grupa)? Ulga za leki dotyczy jakich grup?
  odpowiedz na komentarz
 • jak odliczyć samochód od osób niepełnosprawnych?
  alina
  16.01.2013, 06:03
  Mamy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i chcielibyśmy się dowiedzieć jakie przysługuje odliczenie dla małżeństwa od samochodu osobowego?
  odpowiedz na komentarz
 • Używanie samochodu osobowego dla potrzeb...
  Ewa
  28.12.2012, 02:35
  Ta kwota 2280zł sięga wielu lat wstecz i nijak się ma choćby do dzisiejszych cen paliwa.Dlaczego to się nie zmienia? Ja muszę wydać w roku dużo,dużo więcej,chocby dlatego,że moje leczenie(bardzo złożone)nie obejmuje miejsca zamieszkania.
  odpowiedz na komentarz
 • Jak odliczyc proteze za 20000zł przed opodatkowaniem?
  proca
  24.10.2012, 01:58
  Dotacja do protez raz na trzy lata obowiazuje od czasow PRL.Po denominacji złotego- czasy Prezydenta Jaruzelskiego ,limit dopłaty do protezy wynosił 1200zł.Po 20 latach jest niezmienny i wynosi tyle samo. Wtedy do tz. protezy modularnej/ nie przedwojennej tz. skorupowej/ trzeba było dopłacic 1000zł. Dzisaj ta sama proteza modularna z stopa dynamiczna dosztuje od 15000-20000zł w góre.Arłukowicz ty K. Analią o sercu nielewicowym a czarnym, dlaczego Nas prześladujesz?Dodatkowo potraktowali Nas Amputantów jak Wrogow publicznych Nr.1 w Tuskolandzie.Oto dowod .Przed opodatkowaniem nie moge odliczyc kosztow zakupu protezy /np.20000 zL/.2.Gdy dorobie do renty ponad 70% przychodu/liczone z daninami na Zus,NFZ,podatek PIT+ to co zostanie do reki z pobotow / najnizszego uposazenia /540 zl/ to HYCLE TUSKA zabiora mi w nagrode połowe renty.Gdy osmiele sie dorobić 130% przychodu tj 2246,6 / ale do reki tylko1405 zł/,to w nagrode zabiora mi cała rente.Podobnie jest z limitem zarobkow ,ktory upowaznia do dotacji na zakup protezy.Wniosek.W Tuskolandzie sa dostepne nowoczesne protezy dla Amputantow ,ktorych oni nie moga kupic,gdyz maja dobudowany do renty prawny mechanizm -dorobisz na kupno nowoczesnej protezy ,to w nagrode za aktywnosc zarodowa pozbawimy Cie Amputancie nogi czy reki renty.Nasz cel- siedz na dupie i zdyczaj z głodu ,mozesz np.popełnić samobujstwo.Amen.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy masz już nową kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością, uprawniającą m.in do parkowania na "kopertach"?

Biuletyn