Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dziecko z autyzmem w szkole integracyjnej

24.08.2020
Autor: J.

Czy w szkole integracyjnej państwowej dziecku z autyzmem przysługuje nauczyciel wspomagający? Dziecko idzie do klasy 0. Bardzo proszę o wskazanie podstawy prawnej. Jeśli mogę prosić także o wskazanie, jakie prawa ma dziecko, na co się przygotować, a o co mogę walczyć

Szanowna Pani,

Kwestie dotyczące wparcia dziecka z niepełnosprawnością przez nauczyciela wspomagającego wynikać muszą z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Z uwagi na powyższe w pierwszej kolejności należy zadbać o właściwą treść orzeczenia, a następnie o realizację zaleceń wynikających z orzeczenia przez placówkę edukacyjną. Placówka edukacyjna ma obowiązek realizować zapisy podstawy programowej oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Niezależnie od tego, czy jest to placówka ogólnodostępna, integracyjna czy specjalna, publiczna czy niepubliczna –  przepisy obligują ją do realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenie specjalnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tj. z dnia 9 lipca 2020 r.,  Dz.U. z 2020, poz. 1309) w § 7 stwierdza,  iż:

  • w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • w szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
  1. nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub
  2. pomoc nauczyciela

- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z uwagi na powyższe zalecam umówić się na spotkanie z dyrektorem placówki i porozmawiać o kwestii nauczyciela wspomagającego, w związku z sytuacją jaka istnieje w Pani sprawie.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas