Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pytanie o świadczenie pielęgnacyjne

06.08.2020
Autor: W.

Oboje z partnerką jesteśmy osobami niewidomymi, za kilka dni partnerka urodzi drugie dziecko. Jej mama chciała złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne, ale usłyszała od pani w MOPS-ie, że jeśli jej córka wymaga całodobowej opieki i mama dostanie to świadczenie, to zostaną nam odebrane dzieci. Czy mogliby Państwo w jakiś sposób się do tego ustosunkować? Moja mama wcześniej pobierała takie świadczenie w mojej rodzinnej miejscowości i nikt nas nie straszył odbieraniem dziecka. Mam wrażenie, że ktoś próbuje celowo nas przestraszyć, żeby zniechęcić do składania tego wniosku. Wcześniej usłyszeliśmy, że jeśli jesteśmy rodziną, to żadne świadczenie się nie należy i to, że ja również nie widzę nie ma żadnego znaczenia, a zgodnie z przepisami jednak znaczenie ma. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź, którą moglibyśmy przedstawić w MOPS-ie. 

Szanowny Panie,

art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych reguluje kwestię, komu świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje:

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

  1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  1. osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
  1. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
  2. (uchylony);
  3. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  4. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wskazane przepisy nie wspominają o posiadaniu potomstwa przez osobę wymagająca opieki jako przeszkodzie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez jego rodzica. Pamiętać należy jednak, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przeszkodą może być też odległość zamieszkania opiekuna od osoby niepełnosprawnej - na tyle duża, że fizyczna możliwość sprawowania opieki, w tym pomoc w czynnościach życia codziennego, jest praktycznie niemożliwa. Należy też mieć na względzie, że jeśli osoba jest na tyle niesamodzielna, że wymaga pomocy opiekuna to może mieć problemy z samodzielnym sprawowaniem opieki nad dziećmi. Nie znając szczegółów Pana sytuacji, stopni niepełnosprawności itp., polecam kontakt z punktem pomocy prawnej.

Punkty darmowej pomocy prawnej można znaleźć na stronie internetowej lub dzwoniąc do urzędu gminy lub powiatu.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas