Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie do turnusu dla dziecka w szkole

18.08.2020
Autor: M.

Czy rodzic może się starać o dofinansowanie w szkole podstawowej do turnusu rehabilitacyjnego dziecka (ma autyzm) ze środków subwencji na ucznia niepełnosprawnego czy tylko z funduszu socjalnego?

Szanowna Pani,

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie przepisy wprowadzające nowe zasady wydatkowania dotacji na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach. 

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 ze zm.), dotacja przekazana na uczniów i wychowanków z orzeczeniami, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz organizacją zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Są to wydatki wynikające bezpośrednio z przyjęcia do placówek uczniów z niepełnosprawnościami, dotyczące np. zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, pomocy nauczyciela dla ucznia niepełnosprawnego, pedagoga specjalnego, zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych, remontu toalety w związku z przyjęciem do placówki dziecka niepełnosprawnego i inne.

Katalog wydatków nie jest zamknięty, pamiętać jednak należy, że głównym kluczem kwalifikowania wydatku jest ocena tego, czy fakt jego poniesienia wynika bezpośrednio z przyjęcia do placówki dziecka z orzeczeniem. Z dotacji na dzieci niepełnosprawne nie można sfinansować turnusu rehabilitacyjnego ani tym bardziej dofinansować z niej udziału pojedynczego dziecka w takim turnusie. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, by ubiegać się o dofinansowanie z funduszu socjalnego.

 

Z poważaniem

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas