Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

28.10.2004

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym istnieje od 1987 roku. Jej założyciele to osoby prywatne, firmy oraz instytucje niepubliczne, które gotowe były ofiarować swoją pomoc ludziom niepełnosprawnym.

Jeden z głównych celów Fundacji to propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. W praktyce było to powstanie w Warszawie Klubu Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz propagowanie działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych.

Fundacja udziela wsparcia finansowego przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prywatnych, szkół specjalnych i ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych, dofinansowuje również tłumaczenie i wydanie wielu książek adresowanych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

W 1992 r. Fundacja utworzyła Niepubliczną Szkołę Podstawową dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym, a w następnych latach kolejne ośrodki.

W dniu dzisiejszym Fundacja prowadzi następujące placówki:

 • Szkołę Podstawową Niepubliczną dla Dzieci z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym; Gimnazjum Niepubliczne dla Dzieci z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym;
 • Warsztat Terapii Zajęciowej;
 • Ośrodek Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla dzieci i młodzieży;

Ponadto Fundacja organizuje zimowe i letnie Turnusy Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które stanowią integralną część działania.


Szkoła Podstawowa Niepubliczna dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Misją szkoły jest zapewnienie niepełnosprawnym wychowankom nauki, rehabilitacji, wieloprofilowej terapii oraz wspieranie ich rozwoju
ukierunkowanego na samodzielność i niezależność.

Do szkoły uczęszczają przede wszystkim dzieci i młodzież z dziecięcym porażeniem mózgowym. Większość uczniów jest niepełnosprawna ruchowo, wielu nie mówi, część ma trudności poznawcze. Szkoła zorganizowana jest tak, aby wszystkim uczniom, niezależnie od ich możliwości, zapewnić optymalne warunki rozwoju.
Szkoła obejmuje klasy podstawowe, jak i gimnazjalne.

Szkołę współtworzą uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy według wspólnie wypracowanych zasad, korzystając z doświadczeń i wciąż poszukując coraz lepszych rozwiązań. Każdy, czy to uczeń, nauczyciel czy rodzic, może wnosić własne pomysły, aktywnie wpływać na wszystko, co dzieje się w szkolnym życiu. Możliwe jest to przede wszystkim dzięki kilku podstawowym ideom, które są realizowane:

Indywidualność
Każdy uczeń jest niepowtarzalną osobą, z własnymi potrzebami, dążeniami, marzeniami. Każdy ma zatem prawo do jednostkowego traktowania. Podopieczni są indywidualnie traktowani, - co przejawia się w ciepłych relacjach uczniów z nauczycielami oraz w sposobie nauczania. Każdy uczeń ma swój własny "plan rozwoju", uczęszcza na zajęcia klasowe, ale także na wybrane, specjalnie dla niego ułożone zajęcia indywidualne.

Praca zespołowa
Nad stworzeniem dzieciom jak najprzychylniejszych warunków i jak warunków i jak najmilszego otoczenia pracuje cały zespół ludzi. Tworzą go pracownicy szkoły, rodzice i sami uczniowie. Fundacja korzysta z wiedzy i doświadczenia pracujących tu pedagogów, logopedów, rehabilitantów, psychologów i asystentów.

Przyjazna atmosfera
Szkoła to nie tylko miejsce nauki, to także miejsce gdzie dzieci zawierają przyjaźnie, rozwijają swoje zainteresowania, mogą spędzić czas w atmosferze akceptacji i szacunku. Pracownicy szkoły nie tylko uczą dzieci, ale także opiekują się nimi.

Samodzielność i wsparcie
Oprócz przekazywania wiedzy szkolnej fundacja pomaga uczniom w zdobywaniu samodzielności, tak, aby potrafili dobrze sobie radzić zarówno w szkole, jak i poza nią.

Doświadczenie
Wszyscy pracownicy szkoły mają doświadczenie w pracy z dziećmi. Wielu z nich specjalizowało się odbywając staże w różnych ośrodkach. Pracownicy fundacji to pedagodzy specjalni, logopedzi, rehabilitanci i psycholodzy.

Otwartość
Szkoła wciąż się rozwija. Poszukiwane są coraz lepsze rozwiązania i sposoby wspierania rozwoju dzieci. Fundacja jest otwarta na wszelkie pomysły i inicjatywy, które mogą usprawnić funkcjonowanie szkoły.

Szkoła
Szkoła realizuje program szkoły podstawowej oraz szkoły życia.
Program nauczania oprócz kanonu przedmiotów szkolnych obejmuje także zajęcia mające na celu poprawę komunikacji społecznej dzieci i całych oddziałów klasowych. Zajęcia te prowadzone są niezależnie przez psychologa i logopedę. Prowadzony jest również autorski program doskonalenia umiejętności przyswajania wiedzy. Zajęcia szkolne obejmują również zajęcia z zakresu sztuk pięknych: plastykę, muzykę oraz zajęcia teatralne. Placówka jest dobrze przystosowana i wyposażona stosownie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Szkoła wyposażona jest w:
- odpowiednio dostosowane stanowiska pracy uczniów (stoliki z blatami umożliwiającymi prawidłową postawę przy pracy - podpórki pod łokcie i ułatwiające utrzymanie porządku dna stoliku ograniczniki);
- folię antypoślizgową zapobiegającą przesuwaniu się przedmiotów na stolikach;
- pomoce dydaktyczne przystosowane do możliwości percepcyjnych dzieci (wypukłe mapy, globusy, laminowane karty pracy);
- indywidualnie projektowane i wykonywane pomoce do niewerbalnej komunikacji (tablice literowe, segregatory z symbolami komunikacyjnymi);
- toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
- 10 -cio  stanowiskową pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu, sprzętem i oprogramowaniem ułatwiającym naszym podopiecznym obsługę komputera, (m.in. program do tworzenia indywidualnych tablic do komunikacji niewerbalnej, specjalną klawiaturę o programowanych klawiszach, trackball z kulą o 10 centymetrowej średnicy);
- brak barier architektonicznych wewnątrz budynku i wokół niego;
- w kuchnię umożliwiającą przygotowanie ciepłych posiłków dla dzieci;
- profesjonalnie wyposażoną sale rehabilitacyjną.

Dla kogo szkoła
Szkoła przeznaczona jest dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, także tych z dodatkowymi niepełnosprawnościami (dzieci te stanowią duża część uczniów szkoły) oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.

Kadra wyspecjalizowana jest w pracy z dziećmi posiadającymi takie zaburzenia, jak:
- niepełnosprawność ruchowa;
- niepełnosprawność intelektualna;
- zaburzenia wzroku i słuchu;
- zaburzenia komunikacji o różnorodnym podłożu.

Wiele rodzajów form niepełnosprawności podopiecznych wymaga bardzo indywidualnego podejścia do uczniów, dynamicznego dostosowania programów pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej oraz stałego kontaktu z rodzicami w celu maksymalizacji efektywności oddziaływań terapeutycznych.
Program pracy z każdym dzieckiem jest na bieżąco modyfikowany m.in. w ramach systematycznych spotkań wychowawcy dziecka z reedukatorem, logopedą i terapeutą pracującym z dzieckiem.

Kadra
Nauczyciele pracujący szkole to przede wszystkim absolwenci pedagogiki specjalnej ze specjalizacją oligofrenopedagogika.
Wszyscy wychowawcy klas mają już wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.
Wielu pracowników ma ukończone studia podyplomowe, są również specjaliści posiadający dwa fakultety, niektórzy mają otwarte przewody doktorskie. Kadra placówki stanowi darzący się wzajemnym zaufaniem zespół terapeutyczny, w którym można wyodrębnić cztery grupy, które się nawzajem uzupełniają, a przede wszystkim wspierają.

Specjaliści indywidualni: reedukatorzy, psychologowie, logopedzi i rehabilitanci, pracują przede wszystkim indywidualnie, przy czym sytuacje każdego dziecka omawiają wspólnie. Są świetnymi specjalistami posiadającymi oprócz studiów i doświadczenia zawodowego także wiele ukończonych kursów i szkoleń. W swojej pracy wykorzystują często metody oryginalne i pomysłowe. Dzieci bardzo pilnują swoich zajęć indywidualnych, traktują je jako atrakcję i dobrą zabawę.
Nauczyciele przedmiotowi to wysokiej klasy specjaliści, którzy, każdy w oddzielnej dziedzinie, potrafią doskonale przekazywać wiedzę, w sposób oryginalny i niecodzienny, ale również systematyczny i konsekwentny.
Wychowawcy klas to specjaliści z zakresu oligofrenopedagogki, świetnie znają swoich uczniów zarówno indywidualnie, jak i grupowo. W klasach szkoły podstawowej są także nauczycielami większości przedmiotów. Postrzegani są przez dzieci jako niekwestionowani liderzy swoich klas szkolnych. Asystenci to najmłodsi pracownicy placówki, choć niejednokrotnie są to również osoby o kilkuletnim doświadczeniu w pracy na tym stanowisku, świetnie znają swoich podopiecznych i pomagają im w każdej sytuacji. Wszyscy asystenci są studentami kierunków pedagogicznych. Są często postrzegani przez dzieci jak starsze rodzeństwo - mają do nich zaufanie i oczekują od nich pomocy.

Czym zajmuje się fundacja

Sztuka
W placówce prowadzone są zajęcia z dziedziny sztuki, obejmujące problematykę twórczości artystycznej uczniów oraz wiedzę z zakresu plastyki i muzyki. Uczniowie są przygotowywani do kontaktu z dziełami sztuki i ich odbioru. Ukierunkowywane są ich działania twórcze. Fundacja pomaga w rozumieniu i przeżywaniu świata dźwięków, kształtów, barw, rytmu i ruchu. Na zajęciach uczniowie poznają wartości kulturowe, rozwijają postawy patriotyczne, aktywizują wrażliwość i wyobraźnię. Elementy sztuki przyczyniają się do lepszego poznania przez ucznia otaczającej rzeczywistości, otwierają psychikę dziecka na wrażenia wzrokowo-słuchowe. Zajęcia artystyczne są ważnym elementem procesu rewalidacyjnego, sprzyjają ogólnemu rozwojowi uczniów, ich integracji, usprawnieniu funkcji psychicznych i fizycznych, łagodzeniu napięcia dzieci nadpobudliwych i pobudzonych do działania dzieci apatycznych. Nie ogranicza się a umożliwia różnorodną działalność plastyczną w taki sposób, aby swobodny przekaz wypowiedzi. Stworzone są dogodne warunki różnorodnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Co pewien czas organizowane są również wystawy rękodzieła artystycznego.

Rehabilitacja
Głównym celem zabiegów rehabilitacyjnych jest podniesienie sprawności psychofizycznej dzieci. Działalność rehabilitacyjna dla każdego z uczniów obejmuje diagnozę, prognozę, opracowanie celów i planu działania oraz kontrolę efektów w sposób określony i cykliczny. Zajęcia odbywają się indywidualnie i grupowo. Czas i ilość zajęć dostosowane są do aktualnych potrzeb dzieci. Zajęcia grupowe odbywają się w dostosowanej, bezpiecznej sali, dzieci dobierane są w zespoły pod kątem sprawności fizycznej i poziomu intelektualnego. Realizacja zadań odbywa się w oparciu o następujące ćwiczenia i formy terapeutyczne:
doskonalenie i utrwalenie zdobytych umiejętności ruchowych oraz nabywania następnych zgodnie z rozwojem fizjologicznym człowieka;
przeciwdziałanie nieprawidłowym napięciom mięśniowym - zapobieganie powstawaniu zniekształceń;
wyrabianie nawyków prawidłowej postawy (np. poprawa kontroli głowy);
ćwiczenia manualne z użyciem odpowiednich przyrządów, struktur i faktur poprawiających posługiwanie się kończynami górnymi;
ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia samowspomagane, ćwiczenia w systemie ciężarkowo-bloczkowym mające na celu zwiększenie siły mięśniowej i zakresu ruchu w stawach;
ćwiczenia z wykorzystaniem elementów metody Bobath-NDT, SI, ruchu rozwijającego według V. Sherborne;
nauczanie samodzielnego przemieszczania się i niezależności ruchowej z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego;
rozwijanie neurologicznych postaw odruchów posturalnych;
ćwiczenia korekcyjne (indywidualne i grupowe);
ćwiczenia w środowisku wodnym oraz nauka pływania;
gry zespołowe;
uczestnictwo w różnego rodzaju zawodach organizowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
zwiększanie aktywności ruchowej poprzez rozwijanie motywacji do działania i wychowanie prozdrowotne.

 Zajęcia logopedyczne
W trakcie prowadzenia terapii logopedycznej wykorzystywane są elementy: Kinezjologii edukacyjnej - P. Dennisona, ruchu rozwijającego wg V. Sherbourne, metody Knill, pedagogiki zabawy, techniki Aleksandra.
Wspomaganie i rozwój komunikacji odbywa się także poprzez stosowanie AAC - alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji - Bliss, Piktogramy, PCS, język migowy, tablice komunikacyjne. W trakcie zajęć wykorzystywane są programy komputerowe wspomagające rozwój kompetencji językowych dzieci.
W ramach terapii logopedycznej prowadzone są także masaże aparatu artykulacyjnego, treningi spożywania posiłków, a tym samym ćwiczenia funkcji fizjologicznych z obrębu aparatu artykulacyjnego (odgryzanie, żucie połykanie).

Przez logopedę prowadzone są także zajęcia grupowe mające na celu - zależnie od zespołu uczniowskiego:
rozwój umiejętności komunikacyjnych w konkretnych sytuacjach życiowych;
uczenie bycia nadawcą i odbiorcą komunikatu;
rozwój umiejętności interpersonalnych;
rozwijanie poczucia rytmu;
doskonalenie pamięci, koncentracji uwagi;
bogacenie słownictwa;
uwrażliwienie na kulturę języka;
rozwijanie świadomości i intuicji językowej;
uczenie sztuki rozmowy i dyskusji.

Dodatkowo fundacja oferuje:
indywidualne programy pracy tworzone dla każdego dziecka stosownie do jego potrzeb i możliwości;
możliwość spotkań indywidualnych z terapeutą prowadzącym;
zajęcia otwarte;
propozycje i wskazówki do pracy i komunikacji z dzieckiem, w domu.

Zajęcia indywidualne
Uczniowie w obszarze sensoryczno - motorycznym napotykają na największe trudności.
Zajęcia indywidualne ze względu na indywidualny kontakt z uczniem umożliwiają bardzo szczegółową diagnozę specyficznych trudności w uczniu się oraz stworzenie szczegółowego planu ich przezwyciężania w sferze najbliższego i dalszego rozwoju. Istnieje pełna możliwość zindywidualizowania metod i technik pracy tak, ażeby jak najlepiej dostosowywać je do potrzeb ucznia.
Bezpośredni, bliski kontakt z uczniem umożliwia wykorzystanie powstałych wzajemnych więzi do budowania motywacji do nauki, poczucia sprawstwa i świadomego uczestnictwa ucznia w pokonywaniu trudności w uczeniu się.
Zajęcia indywidualne bazują na metodach sytuacyjno - zawodowych. Są one poszerzane o metody oddziaływujące polisensorycznie jak np. metoda dobrego startu, czy usprawniające wybrane sensoryczne jak np. metoda M. Frostig, czy wreszcie metody z zakresu kinezjologii edukacyjnej, jak np. metoda Denisona, metoda. V. Sherbourn czy O. Knilla, zagadki, łamigłówki, gry planszowe wg zasad opracowanych przez E. Gruszczyk - Kolczyńską rozwijające operacyjne myślenie na poziomie konkretnym, zwiększanie sprawności czytania metodami struktur czy asocjacji słów i tempa czytania techniką ślizgu, ćwiczenia pamięci poprzez naukę wybranych strategii zapamiętywania, włącznie kolorów ukierunkowujących strukturę spostrzegania na płaszczyźnie to tylko niektóre z wykorzystywanych metod i technik pracy w trakcie indywidualnych zajęć z uczniem.

Teatr
Podczas zajęć teatralnych rozwijane są umiejętności ekspresyjne oraz zdolności pracy zespołowej. Powstające, wspólne spektakle teatralne mają na celu rozwój wyobraźni, umiejętności spontanicznego myślenia oraz reagowania, a także uwrażliwienia na piękno i umuzykalnienie. Dla każdej grupy wiekowej opracowany jest osobny program oparty na odpowiednio dobranych materiałach literackich i muzycznych. W grupach młodszych zajęcia przeprowadzane są w formie zabawy, sukcesywnie wciągającej dzieci we współtworzenie przedstawień.
Szczególna uwaga zwracana jest na dykcję i ruch, co w efekcie prowadzi do rozwoju i wzbogacenia mowy. Zajęcia ogólnoteatralne wyrabiają umiejętność skupienia oraz wzajemnego porozumiewania się. W klasach starszych zajęcia przybierają formę rozmów, analiz konkretnych postaci i wykorzystywania własnych doświadczeń. Szczególna uwaga przywiązywana jest do rozwoju umiejętności zapamiętywania tekstów - ćwiczenia pamięci.

Zajęcia komputerowe
Jednym z wielu zadań edukacyjnych szkoły jest antycypacja przyszłych warunków i potrzeb społecznych. Położony jest nacisk na wieloprofilową symulację psychomotorycznego rozwoju dziecka i pomoc w osiąganiu niezależności. Z tych też powodów, myśląc o dynamicznym charakterze edukacji powstała pracownia komputerowa.
Pracownia jest wykorzystywana podczas:
realizacji wyznaczonych programem kształcenia zajęć dydaktycznych (lekcje, ośrodki pracy, ścieżki edukacyjne, projekty);
realizacji zajęć reedukacyjnych i korekcyjno - wyrównawczych;
pozalekcyjnych form pracy dzieci i młodzieży;
przygotowania przez nauczycieli lekcji lub jednostek metodycznych;
diagnozowania i kontrolowania postępów rozwojowych uczniów.

Biblioterapia
Biblioterapia jest to jedna z form terapii, gdzie wiodącą metodą jest praca z literaturą. Z wielu badań wynika, iż czytanie (obcowanie z książką) pozwala dziecku przeżywać całą gamę emocji, oswajać się z nimi, uczyć się je nazywać, a także radzić sobie z nimi. Zajęciami biblioterapeutycznymi objęte są wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia te mają trzy podstawowe cele:
- terapeutyczno-rewalidacyjne;
- dydaktyczno-wychowawcze;
- profilaktyczne;
Głównymi zadaniami zajęć biblioterapeutycznych są:
- poznać ucznia, czyli określić jego potrzeby, a także mocne i słabe strony;
- zrozumieć jego problemy jako osoby bardzo ważnej, która ma prawo do wyrażania swoich uczuć, zdań itp.;
- pomóc zaistnieć w klasie, szkole, społeczeństwie;
- uwrażliwić i otworzyć na piękno otaczającego go świata;

Formami wspomagającymi zajęcia biblioterapeutyczne są między innymi drama, muzykoteropia, choreoterapia, a także elementy pedagogiki zabawy i zajęć plastycznych.

Imprezy dodatkowe
Szkoła to nie tylko zajęcia lekcyjne i indywidualne, ale także szereg imprez okolicznościowych organizowanych np. z okazji pierwszego dnia wiosny, Święta Ziemniaka czy Dnia Kobiet. Jedną z takich imprez cyklicznych jest Festiwal Piosenki Uczniowskiej. Na Festiwalu każdy, zarówno uczeń jak i nauczyciel, może przedstawić dowolnie wybrany repertuar. Każdy z festiwali jest starannie przygotowywany. Panuje całkowicie wolny dobór repertuaru, zatem ile gwiazd wieczoru - tyle stylów i gatunków muzycznych.

Wyjazdy
Oferta edukacyjna placówki uzupełniona jest o wyjazdy na zielone szkoły i wycieczki szkolne. Przynajmniej raz w roku wszyscy uczniowie wyjeżdżają na tydzień, w jakieś ciekawe i miłe miejsce. Dla dzieci są to chwile odpoczynku i relaksu, dla kadry zaś czas wytężonej pracy.

Ośrodek Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Terapeutyczny

Ośrodek został uruchomiony w czerwcu 2002 r., w wyniku przekształcenia dotychczas funkcjonującej Świetlicy Terapeutycznej. Jest przeznaczony w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej marginalizacją społeczną, z rodzin niewydolnych wychowawczo. Ośrodek działa codziennie.

Głównym zadaniem działalności Ośrodka jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo możliwości aktywnego i autentycznego uczestnictwa w organizowanych zajęciach oraz takie przygotowanie by mogli oni w pełni zintegrować się ze środowiskiem lokalnym. W codziennej pracy kładzie się nacisk na rozwój kompetencji społecznych podopiecznych Ośrodka.
W ośrodku odbywają się zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, a także ogólnorozwojowe i socjoterapeutyczne np. teatralne, muzyczne, plastyczne, kulinarne, harcerskie, komputerowe, sztuki użytkowej, ceramiczne i fotograficzne. Dzieci będące pod opieką ośrodka uczęszczają także na basenie prowadzone przez rehabilitanta.

W Ośrodku prowadzone są ponadto zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które w skutek przebytych chorób nie mogły na bieżąco uczestniczyć w zajęciach szkolnych.

Ośrodek prowadzi również szeroko rozumianą pomoc i poradnictwo osobom niepełnosprawnym w załatwianiu ich spraw życiowych.

Łącznie z zajęć Ośrodka i innych placówek Fundacji korzysta ponad 100 dzieci miesięcznie.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Podstawowym zadaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja lecznicza, psychologiczna oraz zawodowo - społeczna jego uczestników. Warsztat jest placówką dla osób niepełnosprawnych, u których najefektywniejszą formą terapii jest "terapia zajęciowa", realizowana poprzez indywidualnie dobrany program z zakresu rehabilitacji ruchowej, psychologicznej oraz terapii poprzez pracę i sztukę.
Uczestnikami Warsztatu mogą być osoby, które ukończyły 18 r. życia, i posiadają skierowanie do Warsztatu Terapii Zajęciowej wydane przez właściwy organ.
Uczestnicy mają zapewnioną opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry terapeutów, których celem jest osiągnięcie maksymalnej poprawy sprawności fizycznej i psychicznej uczestnika. W zależności od stopnia i rodzaju schorzenia, posiadanych umiejętności, predyspozycji uczestnik bierze udział w zajęciach w jednej z trzech pracowni. Każdy terapeuta odpowiedzialny za pracownię ma więc pod swoją opieką pięciu uczestników wspomagany jest poprzez zajęcia z psychologiem i rehabilitantem.

Warsztat Terapii Zajęciowej podzielony jest na następujące pracownie:

Pracownia komputerowa
Rozwija ona umiejętności z zakresu obsługi komputera i urządzeń biurowych, zapoznaje z podstawowymi możliwościami tych urządzeń. Uczestnicy mają możliwość poznania obsługi komputera w zakresie podstawowych czynności z tym związanych. Dotyczą one: obsługi edytorów tekstu, za pomocą których przepisują i drukują dokumenty dla potrzeb całego Warsztatu, skanowania zdjęć, wykonywania różnych grafik komputerowych, obsługi multimedialnych programów edukacyjnych, wykonywania wizytówek.
Oprócz nauki i pracy z komputerem uczestnicy bardzo chętnie wykorzystują gry komputerowe, które rozwijają zdolności manualne, zwiększają refleks i zmysł koncentracji. Ostatnim elementem pracy z osobami niepełnosprawnymi w tej pracowni jest wykorzystanie Internetu, jego zasobów oraz obsługi poczty internetowej.

Pracownia sztuki użytkowej
Zadaniem tej pracowni jest rozwijanie wrażliwości twórczej uczestników oraz:
- rozwój zainteresowań i indywidualnych zdolności,
- nauka i doskonalenie sprawności manualnych w nowo poznanych technikach,
- rozwój intelektualny i emocjonalny,
- kształtowanie postaw wobec pracy indywidualnej i grupowej.

Zadania te realizowane są poprzez uczestnictwa w zajęciach malarstwa, rysunku, rzeźby, papieroplastyki, rękodzieła (wykonywanie przedmiotów użytkowych).

W pracowni tej w zajęciach terapeutycznych pięć osób o różnym stopniu sprawności manualnej i umysłowej. Do najbardziej ulubionych zajęć należą zajęcia z ceramiki, oraz papieroplastyki. Uczestnicy pracują również w: plastelinie, modelinie, gipsie, masie solnej, masie papierowej itp. Potrafią z tych materiałów wykonać prace modelarskie płaskie oraz przestrzenne np.: kubeczki z gipsu, pojemniki na kredki itp. Z ceramiką wiąże się również malowanie i zdobienie farbami ceramicznymi wykonanych przedmiotów oraz gotowych przedmiotów użytkowych: kubki, talerze itp. Uczestnicy cały czas doskonalą nabyte umiejętności, uczą się też wielu nowych rzeczy pomocnych w pracy.

Pracownia kulinarno-samoobsługowa
Pracownia ta rozwija umiejętności samodzielnego wykonywania codziennych czynności życiowych.
W ramach uczestnictwa w zajęciach pracowni, podopieczni uczą się przygotowywania posiłków, korzystania z prostych urządzeń codziennego użytku. Uczą się samoobsługi w zakresie higieny osobistej i ubioru. Uczestnicy pracowni gospodarstwa domowego objęci są terapią indywidualną i grupowa. zakres prowadzonych zajęć terapeutycznych obejmuje rozwój w sferze funkcjonalnej, społecznej, prozdrowotnej. Duży nacisk położony jest na symulowanie rozwoju w sferze współżycia społecznego, emocjonalnego oraz przygotowania zawodowego.
Całość oddziaływań dostosowana jest do poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego uczestników zgodnie z zasadą stopniowania trudności wykorzystując tendencje kompensacji, zasady wzajemnej życzliwości. Uczestnicy zajmują się codziennym przygotowaniem potraw, rozwijając w ten sposób umiejętność w zakresie gospodarstwa domowego.

Rehabilitacja
W gabinecie rehabilitacyjnym uczestnicy otrzymują kompleksową opiekę pod kątem sprawności ruchowej. Prowadzone są zajęcia indywidualne, na których główny nacisk kładzie się na rozwój motoryczny, poprawę koordynacji ruchowej. W wielu przypadkach zajęcia mają za zadanie utrzymać osiągnięte wcześniej efekty rehabilitacji. Ponadto organizowane są wyjścia na basen, które mają ogromny wpływ na aparat ruchu (mięśnie, stawy). Wielu uczestników w czasie zajęć na basenie uczy się pływać.
Dla bardziej sprawnych prowadzone są zajęcia na sali gimnastycznej, na które składają się ćwiczenia ogólno usprawniające i korygujące. Dużym zainteresowaniem cieszą się gry zespołowe.
Uczestnictwo i aktywny udział w w/w pracowni oraz realizacja indywidualnego programu terapii pedagogiczno-psychologicznej, jak również rehabilitacji fizycznej poprawia rozwój ogólny każdego uczestnika.
Wyrabiana jest "zaradność życiowa" potrzebna w przyszłości do samodzielnego korzystania i poruszania się w instytucjach i placówkach użyteczności publicznej.
Uczestnictwo w zajęciach warsztatu terapii zajęciowej jest całkowicie bezpłatne.

Kadra
Terapeuci pracujący w Warsztacie to absolwenci pedagogiki specjalnej, psychologii, studium terapii zajęciowej. Wszyscy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.
Nasza kadra ma również za sobą wiele kursów i szkoleń. Działania terapeutów są wspierane przez wolontariuszy - przeważnie studentów pedagogiki specjalnej.

Lokalizacja
Wszystkie placówki, należące do Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, mieszczą się w dwóch parterowych, drewnianych, budynkach należących do Osiedla Mieszkaniowego "Przyjaźń". Osiedle składa się w większości z malowniczych, drewnianych domków położonych wśród zieleni. Lokalizacja ta wpływa bardzo pozytywnie na komfort pracy podopiecznych. Zieleń, śpiew ptaków i panujący na około spokój idealnie pasuje do kameralnego nastroju szkoły, warsztatu i ośrodka.

Adresy i kontakty:

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
ul. Konarskiego 83, 01 - 355 Warszawa
Tel/faks 665-87-04 /06/10 wew. 40-14
www.fundacjapln.fr.pl


Placówki Fundacji

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Konarskiego 83, 01 - 355 Warszawa
Tel/faks 665- 87-04 /06/10 wew. 4014
http://republika.pl/wtzfpln/


Szkoła Podstawowa Niepubliczna,
Gimnazjum Niepubliczne,
www.szkolafpln.z.pl

Ośrodek Edukacyjno -Terapeutyczno - Rehabilitacyjny
ul. Konarskiego 84, 01 - 355 Warszawa
Tel/faks 666-08-77
tel. 665-87-04 /06/10 wew. 4029
www.osrodekfpln.z.pl

Usytuowanie placówek Fundacji na Osiedlu Akademickim "Przyjaźń"

Źrdódło: matriały informacyjne Fundacji

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • witam
  darek
  16.07.2019, 12:10
  Witam państwa ,przepraszam ja tylko z zapytaniem, czy znalazłby się ktoś, kto by chciał pomóc, pewnej osobie kogo op chodzi dzis. los chorego kto sie tym przejmuje, ale ja wierze polska kraj katolicki do kościoła chodzimy, po co na pokaz nie bo wierzymy w boga dla tego postanowiłem pomóc panu adamowi ,52l, który znajduje sie w bardzo krytycznej sytuacji ,od 8 roku życia CHORUJĘ ma niedowład lewej nogi porusza się tylko i wyłącznie o kulach przeszedł rozległy zawał serca z zatrzymaniem krążenia ,obecnie jego sytuacja jest bardzo zła trudna ma tylko 320zł miesięcznie z OPS jego największe potrzeby to leki czasami nie stać go na kupno żywności jest ciepło a on jest zmuszony chodzić w zimowych butach grubym swetrze ,mieszka w budynku socjalnym nie ma nawet telewizora dla niego to marzenie mieć telewizor ,bardzo proszę kogoś może ma ktoś niepotrzebna letnia odzież może być zniszczona nieraz wyrzucamy dobra odzież ,a są ludzie, którzy by chętnie nosili ,nieraz my ludzie zdrowi nie zdajemy sobie sprawy ile taki inwalida musi przejść ,bywają dni ze pan Adam kładzie się spać głodny mieszka w budynku socjalnym wszystko na prąd z braku dochodów i nieopłaconych rachunków odcięli mu prąd ,ani gazu,nie ma ,w tym budynku także nie może nawet herbaty ugotowac, jeśli masz serce to pomórzmy mu wspólnie ,,przepraszam, jeśli kogoś uraziłem ,ale zal. mi tego człowieka czy musi tak cierpieć ,niech wam bóg błogosławi ,i uchroni nas od takiego losu jak pan Adam przechodzić musi Darek.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas