Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Tylko do 16 czerwca zgłosisz chęć głosowania korespondencyjnego. Co jeszcze musisz wiedzieć?

10.06.2020
Autor: Mateusz Różański
Źródło: wybory.gov.pl
Czerwona koperta na białym tle
28 czerwca 2020 r. odbędą się wybory prezydenckie. Ze względu na epidemię ich przebieg będzie inny niż zazwyczaj. Niezmienne zostają za to uprawnienia dla wyborców z niepełnosprawnością. Z czego, jak i kiedy można skorzystać, dowiesz się z naszego poradnika. 

​Głosowanie korespondencyjne zgłoś do 16 czerwca

W tegorocznych wyborach prezydenckich głosować korespondencyjnie może każdy wyborca, w tym również oczywiście wyborca z niepełnosprawnością. Wyborca z niepełnosprawnością głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
 
Głosować korespondencyjnie nie można w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich.
 
Oddać głosu korespondencyjnie nie może też osoba, która głosuje przez pełnomocnika. Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w gminie, w której wpisany jest do spisu wyborców, najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Inne terminy zgłoszenia dla osób w kwarantannie

Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca 2020 r. Natomiast jeżeli rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 26 czerwca 2020 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Głosowanie przez pełnomocnika. Wniosek do 19 czerwca

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do 19 czerwca 2020 r. Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwa udziela się na obie tury wyborów.  
 
Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej do 3 lipca 2020 r. Głosować przez pełnomocnika nie może osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego.

Jak złożyć wniosek 

Do wniosku należy dołączyć:
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa 
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Kto może być pełnomocnikiem 

Pełnomocnikiem można być dla jednej lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 
 
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny ani też osoba kandydująca w wyborach. 

Cofnięcie pełnomocnictwa do 26 czerwca

Pełnomocnictwo można też cofnąć.Trzeba tylko najpóźniej do 26 czerwca 2020 r. złożyć stosowne oświadczenie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa. W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura), termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa 10 lipca 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu. Takie oświadczenie można też złożyć właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 28 czerwca 2020 r. w godzinach od 7 do 21, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
 
W przypadku II tury wyborów oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 12 lipca 2020 r. w godzinach od 7 do 21, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowanie w dostosowanym lokalu wyborczym 

Wyborca z niepełnosprawnością, który chce oddać głos osobiście w lokalu wyborczym, ale ten w jego okręgu jest niedostępny, może to uczynić w innym. W tym celu trzeba złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek ten składa się w urzędzie gminy, właściwym dla wybranego obwodu głosowania najpóźniej 23 czerwca 2020 r. Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania.
 
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej 7 lipca 2020 r. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 
Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania. Będzie ona ogłoszona najpóźniej 12 czerwca 2020 r.

Nakładki w alfabecie Braille’a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Pomoc przy głosowaniu 

W lokalu wyborczym osoba z niepełnosprawnością może korzystać z pomocy dowolnej innej osoby – także niepełnoletniej, która może towarzyszyć wyborcy z niepełnosprawnością w kabinie i pomóc jej oddać głos. „Asystentem” podczas głosowania nie może być jednak członek komisji wyborczej lub mąż zaufania.
 
Komisja wyborcza jest natomiast zobowiązana, na prośbę wyborcy z niepełnosprawnością, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych, czyli przeczytania informacji: o komitetach wyborczych, biorących udział w wyborach i zarejestrowanych kandydatach.
 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Przymusowe Wybory 28/06/2020.
  Znaczny.
  10.06.2020, 21:11
  Nie biorąc udziału w wyborach narażamy się na karę do 3 lat więzienia! Epidemia tzw. koronawirusa zbiera obfite żniwa, rząd otwiera granice na UE. DO REFLEKSJI!
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas